Fastighetsingenjör - tekniska system och drift - KYH
Samhällsbyggnad

Fastighetsingenjör – tekniska system och drift

2 år | Malmö

Är du intresserad av hur man kan utveckla tekniska system i fastigheter och tycker om ansvar? Som Fastighetsingenjör inom tekniska system och drift är man en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Man säkerställer krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering, samt hyresgästens önskemål om inneklimat och stabil drift. En fastighetsingenjör/kvalificerad fastighetstekniker har fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Yrkesroller du kommer kunna ha efter att du avslutat denna utbildning är b .la. fastighetstekniker, teknisk förvaltare och fastighetsingenjör. Garanterad start 2020.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Genom hela utbildningen kommer du att ha en nära kontakt med branschen då vi b. la. tar in experter som jobbar i branschen som utbildare i de olika kurserna.

Utbildningen består dels av 20 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under ditt första år på KYH.

Kursens syfte är att du ska få insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

I denna kurs lär du dig hur du ska handleda och vägleda entreprenörer och externa hantverkare, agera professionellt i mötet med kollegor och kunder, värdera och analysera både skriftlig och muntlig information inför grupp eller individer vid vardagssituationer. Retorik är ett centralt moment i kursen. Kursen behandlar även arbetsrelaterade frågor och omvärldsanalys.

Denna kurs ger kunskaper om och kompetenser i hur olika byggnaders konstruktion påverkar energiförbrukningen och vad det finns för moderna byggmetoder, som minimerar energiförluster. Du får även fördjupade kunskaper i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt, samt kunna identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem.

I denna kurs får du fördjupade kunskaper och färdigheter för drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter samt kompetens i felsökning, identifiering och åtgärdande av störningar i olika driftsystem. Du får även kunnande att läsa, förstå och använda dig av de ritningstyper, manualer, driftscheman, specialinstrument etc. som används inom yrkesområdet. Kursen behandlar även lagar och regler som du bör kunna efter avslutat utbildning.

Denna kurs lär dig att läsa och förstå enkla budgetuppföljningar. Efter avslutad kurs har du fått kompetens att analysera uppkomna situationer, välja modell för problemlösning samt organisera och genomföra projekt där ekonomiska uppgifter är av betydelse. Du får en utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Även förståelsen för ett gott och effektivt ledarskap kommer utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller organisationen.

Efter att du avslutad denna kurs kommer du ha grundläggande kunskap om olika energieffektiviseringsområden, olika energieffektiviseringstekniker och lösningar som bygger på kombinationer av både ny och gammal teknik för befintliga byggnader och vid ROT.

Denna kurs lär dig att kunna medverka vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud, prövning av anbud och hur avtal sluts. Vidare ger kursen kunskaper om vilka tidsramar och vilka ansvars- och garantiåtaganden som gäller vid olika upphandlingar samt hur skadeståndsansvar regleras.Du får även en övergripande kunskap om dels konsultavtal inom bygg, och fastighetssektorn.

I denna kurs får du lära dig att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer, inklusive kunskap om metodik för driftoptimering och felsökning. Efter kursen kommer du ha kompetens för att självständigt kunna ansvara och kunna vidta åtgärder för att säkerställa säkra vatteninstallationer.

Efter denna kurs kommer du ha kompetens att värdera egenkontrollsskyldigheter och att planera, genomföra, följa upp och förbättra en fastighets status.

Kursen ger kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort, du lär dig kunna mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån funktionskrav och myndighetskrav.

Efter denna kurs kommer du ha kunskaper om såväl bakgrund/historik som systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i praktiken och hur detta arbete organiseras och ansvars-fördelas.

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under ditt andra år på KYH.

Examensarbetet syftar till att ge branschspecifika kunskaper och färdigheter inom projektorganisation och ledarskap. Du kommer efter kursen ha tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom: projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller.

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom styr och reglerteknik, avseende de olika installationstekniska system som kan förekomma i en fastighet. Du får även förmåga att förstå logiken för styrningen av de olika systemen.

LIA står för Lärande i arbete och är praktik som du gör ute på ett relevant företag. Här får du fördjupa ditt kunnande och färdigheter inom de områden hen lärt sig i den skolförlagda
teoretiska undervisningen. Du ska under LIA 1 kunna omsätta de teoretiska kunskaper och genom handledning utföra yrkesverksamhet inom främst drift och underhåll av. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LIA-kursen skapar du även värdefulla kontakter och bygger upp nätverk inför arbetslivet efter avslutade studier.

LIA 2 kursen bygger vidare på LIA 1. Kursen ger dig även här fördjupad förståelse att kunna omsätta de teoretiska kunskaper man erhållit under utbildningen. Efter kursen ska man kunna utöva utbildningens färdighetsmål och kunna arbeta som fastighetstekniker. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LIA 2 ska du självständigt kunna ansvara för underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr och reglersystem. Efter avklarad kurs ska du ha ha den kompetens som behövs för att
fördjupa sig i sitt examensarbete och sedan vara anställningsbar inom branschen.

Antagning

Öppnar 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B/ 2, 100 poäng
Eller
Praktisk ellära
Energiteknik 1
Eller
Bygg och anläggning 2

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Vi erbjuder preparandkurs i matematik för dig som saknar det, det sker en vecka innan kursstart och är på heltid på plats hos oss. Deltar du på denna preparandkurs och klarar provet får du garanterad plats på utbildningen.

Kursen är på dagtid och under en hel vecka, den är CSN-berättigad.

När du ansöker till KYH kommer du få en separat inbjudan till preparandkursen inom kort. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på antagningen@kyh.se, eller 0768852120.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 4 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.