Byggproduktionsledare - KYH
Samhällsbyggnad

Byggproduktionsledare

2 år | Eskilstuna | Gävle | Hudiksvall | Katrineholm | Norrtälje | Östersund | Ronneby

Är du intresserad av att bygga Sverige? Är du tekniskt intresserad, vill hålla ansvar, jobba som en ledare och ha sociala utmaningar? Som byggproduktionsledare har du en avgörande roll inom byggsektorn. Teknikskiftet just nu är enormt, med nya material, produktionstekniker och lösningar för att bygga hus som förbrukar minimalt med energi. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Byggproduktionsledare är en högt ansvarstagande roll med en het, efterfrågad kompetens. Som byggproduktionsledare jobbar du som en arbetsledare och är mycket på plats under hela byggnationens process med en bred översikt och under utbildningen lär du dig om byggproduktion, ledarskap, hållbarhet och energieffektivisering. Garanterad start 2020.

Så här ser utbildningen ut

Den här utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att du behöver flytta. Välj mellan Eskilstuna, Norrtälje, Katrineholm, Gävle, Ronneby eller Östersund!
Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren alltså på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning

Det är ca. 15 timmar i veckan som det är undervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

Under de två åren du studerar så är det hela 21 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

En dag på jobbet

Byggproduktionsledaren ansvarar för driften av en arbetsplats och styr byggets alla aktörer så att de jobbar mot samma mål. Att kunna motivera sitt arbetslag, kommunicera och fatta väl övervägda beslut är en stor del av vad yrkesrollen innebär. En vanlig arbetsvecka inleds med ett möte tillsammans med arbetsplatsens alla aktörer för att gå igenom veckans utmaningar, följa upp tidsplanen och de risker som rör arbetsmiljön. Byggproduktionsledaren har en samordnande roll som innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Det kan handla om ekonomisk uppföljning och budgetering, hantera avvikelser, ordna med materialbeställningar, gå skyddsronder eller träffa beställaren för att diskutera hur projektet
fortlöper. Även om en stor del av arbetet går ut på att planera är det viktigt att vara ödmjuk inför att saker inte alltid går enligt plan och kunna agera därefter.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under första året på KYH.

I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden: förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation, lagstiftning och övriga regelverk, hur projekteringen går till, vilka dokument som
innefattas i en bygghandling.

I den här kursen lär du dig att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt. Du får kunskap om projekteringsmetodik och lär dig hantera och ta fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och med traditionella verktyg som CAD och CIM.

Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Du får kunskaper och färdigheter i bland annat tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till byggprojekt. Du lär dig även om anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning.

Här lär du dig om stadsplanering och markexploatering. Du lär dig om avtal och bestämmelser så som AMA, ABK09, AB04 och ABT06 utifrån yrkesrollen, samt entreprenad- och fastighetsjuridik. Du kommer även få färdigheter i att delta vid entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning samt
kunna åtgärda och upptäcka brister under byggperioden.

Du lär dig om vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och
produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du får även förståelse om moderna byggföretags jämställdhets- och mångfaldsmål och kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt.

Kursen ger dig kunskap om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg, grundläggningsteknik, du lär dig även metoder att bygga över och under marknivå, terrängmodeller och ritningsläsning.

Du lär dig om vad som styr val av konstruktion och övriga tekniska lösningar inom byggnader. Du lär dig om konstruktionsmaterialens betydelse för dimensioneringsregler, kunna analysera och bestämma
laster samt räkna fram dimensioner, redogöra för olika principer för stomstabilisering och brandskydd.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under andra året på KYH.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

I den här kursen lär du dig om el, värme/kyla, luft, sprinkler, data/tele, styr, brandlarm och larmsystem. Du lär dig att planera och styra installationsarbetet och genomföra en egenprovning, injustering,
samordnad provning, dokumentation och överlämnande.

I den här kursen lär du dig om fuktrisker vid byggnationer, fukttillstånd i material och luft, fuktmätning, fukttransport och uttorkning. Du kommer även lära dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning och en fuktplan samt kunskaper om konstruktivt fuktskydd,

Den här kursen handlar om tekniska lösningar och aktuell forskning för att bygga energieffektiva hus. Du ska även kunna tillämpa regelverk för nyproduktion. Du lär dig att identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem och bedöma en byggnads besparingspotential och energiförluster.

Här lär du dig om lagar och regler så som arbetsmiljölagstiftning, arbetsskyddsföreskrifter och regler inom husproduktion så som plan och bygglagen, plan och bygg förordningen och boverkets byggregler. Du får kunskap om arbetsmiljöansvar och ansvars-och
delegationsfördelning, kvalitets- och miljö arbete, kontrollansvar och APD-planer samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till.

I den sista kursen genomför du ett projekt utifrån studietidens kursen.
Du skriver självständigt ett förelagt projekt eller avgränsat delprojekt inom yrkesområdet.

Antagning

Startar 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c, 100 poäng
ELLER
Bygg och anläggning 2, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC och hörlurar med mic. Vi rekommenderar att du som ska gå en utbildning inom samhällsbygg har en PC med Windows då vissa programvaror ej fungerar på Mac. Du behöver installera program som används i kurserna. Av den anledningen fungerar inte Chromebook eller liknande. Datorkraven är: RAM 8 GB, CPU 32-processor, Windows 7, 8 eller 10.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.