×
 

Det här är KYH

Vår vision


Vi vill skapa en studentupplevelse för livet, som du känner starkt för under studenttiden och som du sedan ser tillbaka på med värme och har som nytta som alumn. I framtiden kanske det är du som tar emot LIA-studenter från KYH. KYH ska vara en dynamisk partner längs karriären, snarare än en statisk milstolpe på vägen.

På endast två år kommer du att gå från novis till eftertraktad kandidat inom en ny och utmanande bransch.

Vårt löfte


En examen från KYH är för många starten på en ny och framgångsrik karriär med spännande uppdrag, större ansvar och bättre utvecklingsmöjligheter. Jämfört med andra utbildningsformer i det svenska utbildningssystemet har YH-utbildningen en stark koppling till arbetsmarknaden. Våra utbildningar är utformade för att möta arbetsmarknadens behov och i nära samarbete med branschen. De är därför utvecklade för att ge dig precis den kompetens som företagen kräver och är i behov av just nu, och i framtiden.

Vår syn på jämställdhet


KYH arbetar aktivt med både ett externt och internt jämställdhetsarbete. Som anordnare är vår ambition att våra utbildningars ledningsgrupper ska ha en könsfördelning på 40/60 kvinnor och män eller jämnare. KYH som är störst YH-aktör i Sverige inom samhällsbyggnad vill därmed vara högst delaktig i vägen mot att nå regeringens 25 procentiga mål. En del i jämställdhetsarbetet är genom vårt kursinnehåll, våra företagssamarbeten och/eller att samarbeta med aktuella aktörer.

KYHs namn och historia

KYH yrkeshögskola grundades 2007 och startade sin verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Från början stod förkortningen KYH för "kompetensutveckling och yrkeshögskola", men är idag endast ett namn.

YH har kommit långt sedan starten. Den svenska yrkeshögskoleutbildningen (YH-utbildning) startade som en försöksverksamhet 1996. Sedan 2001 är den en permanent del av det svenska utbildningssystemet med en snabb volymmässig ökning. På den tiden hette formen för utbildning KY (kvalificerad yrkesutbildning). 2009 beslutades det att KY övergick till YH (yrkeshögskoleutbildning) och det är inte särskilt stor skillnad på KY-utbildningar och YH-utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) sköter tillsynen och beviljar alla yrkeshögskoleutbildningar idag.

EU-medel delfinansierar statsbidraget för yrkeshögskoleutbildningar under perioden 2020 - 2023.

Logo kyh myh
eu

Vad kännetecknar KYH?

ENGAGEMANG

En närvarande aktör med stort engagemang i studenterna.

KOMPETENS

Ett tryggt val genom lång erfarenhet och stor kunnighet.

AMBITION

En utvecklingsinriktad och driven organisation.

Hur KYH arbetar med kvalitet

Hos KYH arbetar vi med kvalitet genomgående från start till slut och det genomsyrar allt från antagningsarbetet till examensgrader och självklart mynnar det ner i ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar. Vårt kvalitetsår är skapat utifrån ett antal regelbundna uppföljningar som följer olika cykler för att skapa ett kontinuerligt kvalitetsuppföljningsarbete under året.

De senaste siffrorna (2022) visar att nio av tio av våra studenter är nöjda och kan rekommendera sin utbildning. Vi har en examinationsgrad på 62 procent och 92 procent har jobb inom sex månader efter avslutad utbildning. För att följa upp och söka nya vägar till utveckling av verksamheten arbetar vi med Academedias koncerngemensamma uppföljningsprogram.

Det programmet kallas Academediamodellen och innefattar nedanstående kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet som handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken.
  • Resultatkvalitet handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen.

Kurs om ledningsgruppsarbete

Varje utbildning leds av en ledningsgrupp som består av representanter från branschen, skolväsendet, utbildningsledaren samt även studeranderepresentant.

För oss är det viktigt att våra studeranderepresentanter vet vad arbetet i en ledningsgrupp innebär och därför har vi skapat en tvådagars kurs om ledningsgruppsarbete.

Vårt mål med kursen är att ge deltagarna kunskap och praktiska verktyg för rollen som ledningsgruppsrepresentant. Kursen innefattar även praktisk träning i förberedelser inför ledningsgruppsmöten.