Intervju med Emy

Nu sätter KYH jämlikhet på schemat!

Kursen ”Jämlikhet i arbetet” är en nyhet på schemat för studerande på yrkeshögskolan KYH, med start till höstterminen 2022. Kursen leds av journalisten Emy Serander. 
- Mina förhoppningar är att kursen ska leda till en ökad förståelse för vilka normer och beteenden som fortfarande är vanliga på våra arbetsplatser i Sverige, vad de bidrar till för arbetsklimat och hur man kan hitta verktygen för att bearbeta dem. 

Ett aktivt jämställdhetsarbete ger goda förutsättningar för få fler sökande till utbildningsplatserna, det visar erfarenheter både från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och KYH som sedan 2021 satsat på jämställda ledningsgrupper och att bredda bilden av traditionellt manliga yrken inom samhällsbyggnad. Från och med höstterminen 2022 kommer samtliga KYH:s studerande att ges möjlighet att utbilda sig inom jämlikhet som en del av sin ordinarie kurs. Lärare för kursen är journalisten Emy Serander, konsult från Spektiv, som bevakar jämlikhetsfrågor och mänskliga rättigheter i sin yrkesroll och föreläser och utbildar i dessa frågor. Hon väljer aktivt att arbeta med företag som är intresserade av jämlikhetsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet.  

Vad hoppas du att kursen ska ge? 

– Efter avslutad kurs ska de studerande kunna reflektera över sin egen roll och påverkan för jämställdhet i sin omgivning, och tillämpa verktyg och metoder för att aktivt arbeta för mångfald och inkluderande arbetsplatser.  

Varför behövs en kurs i jämlikhet? 

– Kvinnor och män behandlas fortfarande olika på många arbetsplatser i Sverige. I vissa branscher är det också få anställda som är kvinnor. Än så länge är det ofta män som sitter på de högsta positionerna, män som äger och driver de flesta bolag som är större än enmansbolag, och män som har det största ägarskapet i de flesta börsnoterade bolagen. På många arbetsplatser finns fortfarande brister i arbetsmiljön och det förekommer fortfarande sexuella trakasserier på många arbetsplatser runt om i Sverige. . 

Vad kommer de studerande att få med sig efter kursen?

– Kursen kommer ge verktyg och kunskap som hjälper dem att förbättra sina framtida arbetsplatser ur en jämlikhetssynpunkt. De kommer också att lära sig se problematiska beteenden och härskartekniker som kan finnas på en arbetsplats, och därmed ges möjligheten att förbättra arbetsmiljön på sina framtida arbetsplatser.  

Vilka är de viktigaste faktorerna för att uppnå jämlikhet i arbetslivet?

– En jämnare lönefördelning - lika lön för lika arbete. Att alla arbetsplatser inför nolltolerans mot sexuella trakasserier. Att kvinnor och män behandlas lika, och att olika ursprung och nationaliteter ses som en konkurrensfördel och något positivt på arbetsplatsen.

Varför leder just du den här kursen? 

– I många år har jag intresserat mig för just jämlikhetsfrågor och arbetat för ett schysst arbetsklimat på de arbetsplatser som jag varit på. Genom de arbeten och uppdrag som jag haft i mitt företagande har jag kommit i kontakt med flera personer som aktivt arbetar med jämlikhet och mänskliga rättigheter. I de föreläsningar och workshops som jag tidigare hållit där jämställdhetsfrågor varit i fokus har jag oftast fått mycket positiva reaktioner. Många är idag öppna för att diskutera dessa frågor. Jag upplever att det finns en övertygelse om potentialen i att förbättra klimatet på många arbetsplatser, och andra delar av livet med fokus på just jämlikhetsfrågor. 

emy undervisande KYH

Vilka är de största utmaningarna när det kommer till jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen? 
– De omedvetna beteenden och värderingar som vi har blivit fostrade i sedan vi var mycket små. Bristande kunskap om mänskligt beteende i utmanande situationer, och den ibland omedvetna synen på hur vi behandlar kvinnor och män. Hur vi själva agerar i olika situationer utifrån vilket kön, eller vilken härkomst vi har.

Vad ska den här kursen bidra till? 
– Mina förhoppningar är att kursen ska leda till en ökad förståelse för vilka normer och beteenden som fortfarande är vanliga på våra arbetsplatser i Sverige, vad de bidrar till för arbetsklimat och hur man kan hitta verktygen för att bearbeta dem. Har du som blivande anställd en ökad förståelse och kunskap om ojämlika beteenden och härskartekniker på en arbetsplats så har du även de bästa förutsättningarna för att skapa förändringar som bidrar till ett mer jämlikt arbetsliv. 

Tack så mycket Emy!