×
 

Energispecialist hållbara byggnader

Viktigt att tänka på inför start av kurs

Kursplan

Varje kurs har en kursplan som är framtagen tillsammans med utbildningens ledningsgrupp. Kursplanen är kursens styrdokument och får inte ändras av dig som konsult. Innehåll i kursplanen så som kursmål och examinerande moment beslutas i ledningsgruppen och kan endast ändras genom ledningsgruppsbeslut. ​Däremot är du självklart alltid varmt välkommen med förslag och feedback på förbättringar i kursplanen, diskutera detta med utbildningsledaren.

​Kursplanen innehåller ett visst antal kursmål - kunskapsmål, färdighetsmål och kompetensmål. Samtliga av kursplansmålen ska examineras. Hur de ska examineras framkommer av kursplanen. Exempelvis genom tentamen och/eller casearbete/projektarbete. Läs mer om examinerande uppgifter under kunskapskontroller.

Kursplanering

Det är viktigt att få till en bra och tydlig kursplanering inför varje kurs. Då minskar eventuella frågetecken under kursens gång, vilket gör att du i slutändan spar tid på att ha en genomarbetad planering. I planeringen anger du bland annat vad ni ska gå igenom/arbeta med under varje lektionstillfälle. Koppla detta till kursmålen. Handledningstillfällen ligger lämpligtvis vid ett par tillfällen under kursen men de kan vara fler, beroende på uppgiftens/uppgifternas och kursens storlek.  

Några punkter att checka av: 

  • Kursens planering ska vara UL till handa 4 veckor innan kursstart
  • Planeringen läggs upp direkt i vår studerandeplattform Omniway och korrigeras i samråd med UL
  • I samband med att planeringen skapas i Omniway ska kurslitteratur/länkar/material också läggas upp under rätt rubrik i plattformen.
  • I planeringen ska kursens tidpunkter för kunskapskontroller anges
  • I planeringen ska anges när de studerande kan vänta sig att få feedback på genomförda kunskapskontroller

Baklängesplanering

Baklängesplanering är ett väldigt effektivt verktyg för att planera sina kurser. Det bygger på att kursens planering utgår från alla de kursmål (kunskapsmål, färdighetsmål och kompetensmål) som finns i kursplanen, det är dessa kursmål som ska examineras och ingenting annat. Med andra ord, man planerar först hur det examinerande momentet ska se ut, för att sedan göra en plan för hur studenterna ska nå dit.

  1. Börja med att titta på hur de studerande ska examineras (casearbete, projektarbete, tentamen, inlämning m.m.), vilka mål kopplas till just denna examination.
  1. Är det flera examinerande moment i kursen? Finns det möjlighet att sprida ut dessa på 2 eller fler tillfällen?
    Exempel: Kursen är på 9 veckor. Vecka 6 har studenterna en skriftlig tentamen och sista veckan (vecka 9) har studenterna inlämning av case/projekt med tillhörande redovisning.
  1. Lägg upp lektionsplanering i relevanta former, t.ex. föreläsning, övningar, handledning, mattestugor, diskussioner m.m. utifrån när den planerade examinationen ska genomföras.

Kursstart

Vid första kurstillfället ska kursens planering, kursens mål och kunskapskontroller gås igenom. Det är viktigt att studenterna förstår syftet och den röda tråden med kursen, och vad som förväntas av dem. Svara på frågan "varför är kursen viktig?"

Gå igenom hur kursen kommer att examineras, exempelvis att grupparbete max kan leda till betyget G, medan tentamen kan leda till VG. Koppla redan här betygskriterierna till vad som krävs av studerande för G respektive VG i kursen.

Kommunicera till studerande hur och när de kan nå dig under kursen. Kommunikationen sker via det inbyggda meddelandesystemet i Omniway för att vi ska kunna säkerhetsställa att all information gallras i enlighet med GDPR.

OBS: Det är viktigt att du endast använder dig av KYHs uppsatta kommunikationskanaler när du kommunicerar med studerande. Är du osäker på vad som gäller, fråga utbildningsledaren.