×
 

studenter i grupp

Undervisning och pedagogik

På den här sidan har vi sammanställt några viktiga saker att ta med dig i din undervisning som vi hoppas att du kan få inspiration och hjälp ifrån.  Vi rekommenderar även att du går in och kikar i vår pedagogiska handbok. I den pedagogiska handboken finns massvis med fördjupat material om som rör undervisning och pedagogik. Här hittar du både checklistor, stödmaterial och massor av bra tips. Den pedagogiska handboken hittar du här. I den pedagogiska handboken finns fördjupad information och verktyg som hjälper dig i din roll som undervisande, och en fördjupad onboarding - se den här.

Undervisning

Du som utbildare förväntas organisera och administrera utbildningen med varierande arbetssätt som motiverar och stimulerar de studerande i deras lärande. Det är viktigt att utbildarens upplägg stimulerar och utmanar den studerande att kommunicera och samarbeta.

Här nedan hittar du material och tips som du kan ha användning för och ta inspiration av till din undervisning. 

Checklista för planering av lektion

 • Planera varje lektionstillfälle utifrån ett mål eller område.  
 • Börja varje lektion med att berätta lektionens syfte och mål (i relation till kursplanen) och hur lektionstillfället är upplagt.
 • Återkoppla till tidigare lektionstillfälle och stäm av om någonting var oklart. Tänk på att alltid, om möjligt, ge både muntliga och skriftliga instruktioner.  
 • Berätta om eventuellt material kommer finnas tillgängligt i efterhand eller om de studerande behöver ta anteckningar 

Lektionens upplägg

 • Om din föreläsning beräknas ta längre än 20 min behöver den delas upp i enheter och varvas med andra aktiviteter.  
 • Ge utrymme för återkoppling och reflektion under lektionstillfället. Exempelvis genom att guida de studerande i diskussioner och berätta vad som var bra och vad som kan utvecklas.  
 • Lägg in slides i din föreläsning som aktiverar de studerande, t.ex. diskussionspunkter, sammanfattningspunkter, interaktiva övningar (IKT-övningar t.ex.), kontrollfrågor etc
 • Klargör vilket arbete som de studerande ska jobba med under lektionstillfället t.ex. Problemlösning, Diskussion, Workshop

Kom ihåg  

 • Formulera öppna frågor som hanterar det material du undervisar.  
 • När du ställt frågan. Ge betänketid!  
 • Bekräfta den som ger ett svar utan att samtidigt värdera det (Tack för det svaret! Intressant… OK, tack för det…)  
 • Bolla om möjligt frågan vidare till fler studerande 
 • Summera det som sagts och passa i det skedet på att lyfta mer centrala/viktiga aspekter av den fråga du ställde. 

Summering av lektionen

 • Sammanfatta och repetera kort vad lektionstillfället handlat om eller syftat till 
 • Ta reda på om det finns eventuella frågetecken 
 • Avisera vad ev. nästkommande lektionstillfälle kommer att handla om, vad de studerande ska göra till nästa tillfälle samt vilka förberedelser som behöver göras  
 • Utvärdera kort hur de studerande upplevde lektionstillfället 

Närvaro och klara sina kurser

Då vi till största del inte har obligatorisk närvaro annat än vid kunskapskontroller är det av stor vikt att allt kursrelevant material som rör planering samt instruktioner för övningsuppgifter och kunskapskontroller finns publicerat på rätt plats på studerandeportalen. Studenter ska kunna klara av sina kurser genom material som tillhandahålls utan att närvara vid lektion. Vi uppmanar våra studerande att alltid delta på undervisning då det finns mervärde i lektioner som man inte alltid kan läsa sig till såsom exempel och diskussioner från verkligheten som den undervisande tar med sig. Här är undervisande en viktig faktor i att levandegöra och involvera studenterna.

 1. Under “Mina kursomgångar” finns en flik som heter Närvaro. Klicka på den.
 2. Välj det datum som du ska sätta närvaro på. (Datumet måste ligga inom kursens datumspann). 
 3. Välj undervisningstid. Högst upp på sidan kan du fylla i undervisningstiden för alla studenter samtidigt. 
 4. Klicka sedan i om en student varit frånvarande, eller har anmäld frånvaro. 
 5. Klicka på Spara längst ner.

Flipped classroom - Blended learning: vad är det och hur kan du använda dig av det i din undervisning?​

Flipped classroom, eller omvänt klassrum, går precis som det låter ut på att vända på hur undervisningssituationen vanligtvis är utformad, där de studerande får ta del​ av en föreläsning för att därefter hemma läsa in sig på materialet. Blended learning handlar i sin tur om att blanda olika typer av lär- och undervisningsformer. Specifikt handlar det om att kombinera traditionell undervisning med digitala hjälpmedel av olika slag.

Tanken bakom flipped classroom utgår ifrån att de studerande många gånger hänger med på det som händer i klassrummet men därefter kör fast hemma.

Principen är därför att genomgångar och föreläsningar, som i huvudsak innebär en envägskommunikation från läraren till de studerande, sker genom på förhand
inspelat material, eller instuderingsuppgifter. På så sätt kan den gemensamma tiden användas på ett sätt som utnyttjar den sammanlagda kunskapen i gruppen och de olika erfarenheter som finns däri.

Genom att de studerande får möjlighet att förbereda sig kan de därefter arbeta tillsammans med att omforma information till kunnande, eller med att skapa förståelse för det inlärda på ett djupare plan.

För att utnyttja möjligheterna med flipped classroom och blended learning måste du som utbildare, planera och lägga upp din undervisning med en medvetenhet om möjligheter och begränsningar i olika typer av kommunikation. Man brukar skilja på synkron kommunikation och asynkron kommunikation. Det förstnämnda sker i realtid där alla parter har möjlighet att direkt bidra till samtalet. Klassrumsdiskussioner är således synkrona. Asynkron kommunikation är, till skillnad från den synkrona, tidsmässigt obunden och kan ske genom exempelvis diskussionsforum online, via mail eller genom olika typer av tryckt media. Det är vidare viktigt att som utbildare skilja på information, lärande och kunnande.
Information omvandlas till kunnande genom aktiv interaktion med omgivningen.

Genom att diskutera med andra, genom att relatera den nya informationen till något man kan sedan innan, genom att problematisera informationen eller genom att öva och upprepa sådan information som ska läras innantill.

Genom att nyttja klassrummets möjlighet till synkron kommunikation, där de studerande får möjlighet att lyfta delar de tycker är svåra, tillsammans lösa problem, diskutera, laborera och få svar på frågor är tanken att de studerande kan nå längre i sitt lärande. Du som utbildare kommer sannolikt också få en bättre förståelse för var de studerande befinner sig i sitt lärande. Därmed kommer du också ha större möjligheter att identifiera och hjälpa dem i behov av stöd.

Tanken är således att tiden i klassrummet till stor del utnyttjas till:

 • Handledning

 • Genomgång av instuderingsfrågor (där de studerande får möjlighet att reda ut delar de upplevt svåra)

 • Laborationer och övningar

 • Diskussioner

 • Att ge svar på frågor de studerande förberett inför lektionen

Du kan med fördel också föra in digitala element i klassrummet, vilka därefter kan ligga till grund för vidare diskussioner eller frågor. Det kan exempelvis handla om att genomföra anonyma digitala quiz, antingen med fokus på en specifik del av ämnet eller mot upplevda svårigheter.

Arbetssättet innebär att du som utbildare tar ett relativt stort ansvar för det som ska ske utanför klassrummet. Det kan dels handla om att ge de studerande i uppgift att läsa en bit ur kurslitteraturen eller att titta på en i förhand inspelad föreläsning eller genomgång. Det kan med fördel också handla om att be dem själva förbereda diskussionsmaterial, lyssna till eller hitta olika podcasts eller youtube-filmer, leta upp relevant information eller artiklar om ett ämne eller fenomen. Fundera igenom vad de studerande behöver ha för eventuell baskunskap och hur denna kunskap därefter kan nyanseras och problematiseras.

Ett sätt att börja omforma kurser till blended learning är således att byta ut någon, eller några, synkrona föreläsningar mot en kombination av online-diskussioner, kamratbedömningar, simuleringar, filmade föreläsningar, handledningar, undersökningar eller quiz.

Fördelar
Texten ovan utgår ifrån att vi lär oss genom att aktivt konstruera vår kunskap i sociala sammanhang. Tanken är därför att vi, i stor utsträckning, vill aktivera de studerande i klassrummet på så vis att de blir aktiva i sin egen inlärning och inte bara passiva mottagare av information.

Utmaningar
Att ställa om sin undervisning på så sätt at fler undervisningsformer lyfts in och klassrummet flippas kan innebära en planeringsmässig utmaning i relation till en kurs. Arbetssättet innebär att du fokuserar på de studerande och hur dessa aktiverar sig i relation till ett tänkt ämne. Fokus ligger utanför klassrummet i samma, eller till och med i större utsträckning än på tiden i klassrummet. Föreläsningarna blir sekundära och de studerandes förståelse och aktiva kunskapsinhämtning det primära. Framförallt inverkar det på hur en kurs planeras, där en stor del handlar om att planera och lägga upp det som sker utanför klassrummet. Planeringen i klassrummet bör bli dynamisk och ta hänsyn till många eventualiteter. Det bör således finnas alternativa scenarion för hur en dag kan komma att se ut med hänsyn till hur de studerande genomfört sina självstudier. Detta utan att i för stor utsträckning hamna på sidospår med liten relevans för det kursen syftar till. För att det ska fungera bra måste du som utbildare göra en väl strukturerad och planerad agenda och tydligt kommunicera dina förväntningar på de studerande.

Sammanfattning
Genom att ta in fler undervisningsformer samt utforma undervisningen med en medvetenhet kommunikation och information relaterat till lärande är tanken att de studerande bättre ska kunna ta till sig det specifika innehåll en kurs syftar till. Det är värt att tillägga att detta naturligtvis inte innebär att föreläsningar helt ska eller bör uteslutas från klassrumsundervisningen. Dessa bör dock inte fylla majoriteten av den tid du och de studerande befinner er i klassrummet.​

I den fördjupade onboardingen finns även tips och tricks om hur man sätter upp flipped classroom, läs mer här.