×
 

Bild på böcker i trave

Kunskapskontroller och betygsättning

Varje kurs innehåller minst ett examinerande moment (kunskapskontroll). Vilka som är kursens kunskapskontroller framkommer av kursplanen. Kunskapskontroller kan exempelvis vara tentamen, casearbete och inlämningsuppgifter eller muntlig redovisning.

Ofta förekommer flera kunskapskontroller i en kurs. Kunskapskontroller syftar till att mäta den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i förhållande till kursens mål.

Du behöver tydligt kommunicera vad de studerande ska prestera för respektive betyg. Koppla betygskriterierna till en eller flera kunskapskontroller och använd dig av matrisen som finns i kursplanen. 

Kunskapskontroller

Kunskapskontroller sker under olika specifika tidpunkter och ligger till grund för bedömningar men lärandet sker däremellan. Fokus ska ligga på att den studerande får ett mål, tränar på det under lektionsaktiviteter och därefter testas på målet. Bedömningarna ligger sedan till grund för betygssättningen. ​

Viktigt att tänka på

 • Kunskapskontroller eller examinerande moment är obligatoriska i en kurs och studerande måste genomföra dessa för att godkännas i kursen.
 • Formen för kunskapskontrollen regleras i kursplanen och kan inte ändras av dig som undervisande konsult 
 • När du ska planera en kurs behöver du utgå från kursplanens mål, vilka kunskapskontroller som är angivna i kursplanen och kursens principer för betygssättning.
 • Vid kursstart behöver du informera om vilka kunskapskontroller kursen innehåller samt hur dessa bedöms utifrån principer för betygssättning. 
 • Tentamen: Vid ordinarie tentamenstillfälle ska ämneskunnig person vara tillgänglig i tentamenssalen eller via telefon. Vid hemtentamen via telefon eller digitalt. Stäm överens med UL gällande hur tillgänglighet ska ske.

Betygssättning

 • Betygssättningen är en sammantagen bedömning av den studerandes totala måluppfyllelse i kursen.
 • Utbildare ska rätta kunskapskontrollerna och registrera resultat och betyg inom 10 arbetsdagar från genomförd kunskapskontroll.
 • Endast mål i kursen får betygsättas utifrån kunskapskontrollerna, inget övrigt innehåll.
 • Om ett kursmål har bedömts som uppnådd under ordinarie examinerande moment behöver studenten ej göra om detta moment igen vid en eventuell omexamination, principen ”den studerande behöver bara uppnå målet en gång” gäller.
 • Du ska dokumentera dina bedömningar/betygssättningar i det dokument som din UL tillhandahåller.
 • Ett betyg kan enbart sättas om den studerande genomfört samtliga kunskapskontroller. Om en studerande missat någon kunskapskontroll ska betyget “Ej satt” sättas och justeras till IG, G eller VG när den studerande genomfört samtliga kunskapskontroller. 
  Förtydligande: Om en studerande genomfört samtliga kunskapskontroller, men inte uppfyller kravet för godkänt på någon av kunskapskontrollerna och därmed inte uppfyller kursens mål så är betyget IG. Om en studerande inte genomför en eller flera av kunskapskontrollerna så blir betyget Ej satt. Ej satt kan också benämnas US = Underlag saknas.  

Omexamination

Den studerande har totalt tre stycken fasta tillfällen för kunskapskontroll. Dvs, om den studerande inte får godkänt alternativt inte deltar vid första tillfället, så har hen möjlighet till ett omtillfälle ytterligare två gånger. Detta gäller vid både tentamen och vid inlämningsuppgifter.

Ny kunskapskontroll ges enligt schema där tillfället i regel sker cirka tre veckor efter första tillfället (detta kan variera så stäm av med UL vad som ska gälla för kursen)

Om obligatoriska uppgifter lämnas in efter deadline​ ska dessa "rättas" och lämnas tillbaka till studerande så fort som utbildaren har möjlighet

Det är inte möjligt att tentera upp ett betyg om den studerande uppnått Godkänt

Betygsgränserna; IG, G och VG gäller vid tillfälle 2 och 3 för samtliga examinationsuppgifter