×
 

Miljösamordnare Annie och Amir Tuve bygg

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla i och som söker sig till verksamheten ska behandlas lika och bemötas med respekt. Vår utbildningsmiljö ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De utbildningar som vi bedriver ska genomföras och utformas i linje med dessa värderingar.

Syftet med vår likabehandlingsplan är att den ska stå upp för den studerande och personalens rätt till respekt, tolerans och integritet. Att arbeta med en likabehandling utgör en del av yrkeshögskolans strategiska kvalitetsarbete. Arbetet med likabehandling bidrar till att vi får en god och trygg studie -och arbetsmiljö för samtliga studerande och personal.

Syftet med likabehandlingsplanen är att styra verksamhetens likabehandlingsarbete för att få en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsarbetet är inte ett separat projekt som kan avhandlas vid vissa schemalagda lektioner. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och är en del av skolans värdegrundsarbete. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Vårt likabehandlingsplansarbete har sitt ursprung i följande lagstiftning:

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

3 § Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. I begreppet Diskriminering är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

Diskriminering är när en person, medvetet eller omedvetet, utsätter en viss grupp eller person för orättvis behandling. Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar – alltså kan en utbildare diskriminera en av sina studerande, men inte tvärtom. En studerande kan därmed inte heller diskriminera en annan studerande, eftersom de är jämställda.

När det inte finns någon maktobalans mellan de som är inblandade, till exempel om båda eller samtliga är studerande på skolan, så klassas handlingen istället som trakasserier.

Diskrimineringar och trakasserier är alltid kopplade till en av sju diskrimineringsgrunder.  När en händelse inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling.

Normer är oskrivna regler som finns överallt. I samhället i stort och inom samhällsfunktioner såsom skola. Många av dessa kan vara bra och får samhället att fungera på ett tillfredställande sätt. Vissa regler finns till för att inkludera medan vissa är uteslutande. En förståelse behövs för att kunna genomföra ett likabehandlingsarbete inom verksamheten. Normer är i sig behöver inte vara fel men det kan bli ett problem när normen utestänger och begränsar personer från att delta på samma villkor. Begränsande normer är exempelvis heteronormen och tvåsamhetsnormen.