×
 

Kunskapskontroller syftar till att mäta den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i förhållande till kursens mål. Fokus under kursen ska ligga på att den studerande får ett mål, tränar på det under lektionstillfällen och därefter testas på målet. Bedömningarna som görs utifrån kunskapskontrollerna ligger sedan till grund för betygssättningen.

Kunskapskontroller

Varje kurs behöver innehålla minst ett examinerande moment, men ofta förekommer flera kunskapskontroller i en kurs. Kunskapskontroller kan exempelvis vara tentamen, muntlig redovisning eller casearbete och inlämningsuppgifter. Vilka som är kursens kunskapskontroller framkommer av kursplanen. Formen kan inte ändras av dig som undervisande konsult.

Kunskapskontroller sker på specifika tidpunkter under kursens gång och bedöms av dig som undervisande konsult. Bedömningarna ligger sedan till grund för betygssättningen.

Observera att de studerande måste genomföra kunskapskontrollerna för att kunna godkännas i kursen.

Tänk på!

  • När du ska planera en kurs behöver du utgå från kursplanens mål, vilka kunskapskontroller som är angivna i kursplanen och kursens principer för betygssättning.
  • Vid kursstart behöver du informera om vilka kunskapskontroller kursen innehåller samt hur dessa bedöms. Använd dig av matrisen/principer för betygssättning som finns i kursplanen.
  • Vid ordinarie tentamenstillfälle ska ämneskunnig person vara tillgänglig i tentamenssalen eller via telefon. Vid hemtentamen gäller telefon eller digitalt. Stäm av med utbildningsledaren gällande hur tillgänglighet ska ske.

Betygssättning​

Betygssättningen är en sammantagen bedömning av den studerandes totala måluppfyllelse i kursen. Det är endast kursmål som får betygssättas utifrån kunskapskontrollerna, inget övrigt innehåll.

Som konsult ansvarar du för att rätta kunskapskontroller och registrera resultat samt betyg inom 10 arbetsdagar från genomförd kunskapskontroll. Du ska dokumentera dina bedömningar och betygssättningar i ett dokument som utbildningsledaren tillhandahåller.

  • Ett betyg kan enbart sättas om den studerande genomfört samtliga kunskapskontroller. Om en studerande missat någon kunskapskontroll ska betyget "Ej satt" sättas och justeras till IG, G eller VG när den studerande genomfört samtliga kunskapskontroller.
  • Om en studerande genomfört samtliga kunskapskontroller, men inte uppfyller kravet för godkänt på någon av kontrollerna och därmed inte uppfyller kursens mål så är betyget IG. Om en studerande inte genomför en eller flera av kunskapskontrollerna så blir betyget "Ej satt". Ej satt kan också benämnas US = Underlag saknas.
  • Om ett kursmål har bedömts som uppnådd under ordinarie examinerande moment behöver den studerande inte göra om detta moment igen vid en eventuell omexamination. Principen "den studerande behöver bara uppnå målet en gång" gäller.

Omexamination

Om en studerande inte blir godkänd, alternativt inte deltar, i det ordinarie tillfället för kunskapskontroll så har hen möjlighet till ett "om-tillfälle" ytterligare två gånger. Detta gäller både vid tentamen och inlämningsuppgifter.

Ny kunskapskontroll ges enligt schema där tillfället i regel sker cirka tre veckor efter första tillfället. Detta kan variera så stäm av med utbildningsledaren vad som gäller för kursen.

Om obligatoriska uppgifter lämnas in efter deadline​ ska dessa rättas och lämnas tillbaka till den studerande så fort som du som konsult har möjlighet. Observera att det inte är möjligt att tentera upp betyg om den studerande uppnått godkänt.

Betygsgränserna IG, G och VG gäller vid båda "om-tillfällena" för samtliga examinationsuppgifter.