×
 

Välkommen som undervisande konsult! Den här sidan är till för dig som är ny som konsult, men också för dig som har undervisat hos KYH tidigare. Här har vi samlat viktig information inför dina uppdrag. Du hittar också instruktioner för hur du använder våra IT-system.

Inför ditt uppdrag hos KYH kommer du att få ett så kallat AD-konto som är kopplat till en e-post i Outlook samt ett inlogg till vår studerandeplattform Omniway. Vänligen läs igenom all information och avsluta introduktionen med vårt quiz.

Likabehandlingsplan

Alla i, och som söker sig till, KYHs verksamhet ska behandlas lika och bemötas med respekt. Vår utbildningsmiljö ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De utbildningar som vi bedriver ska därför utformas och genomföras i linje med dessa värderingar.

Likabehandlingsarbete utgör en del av yrkeshögskolans strategiska kvalitets- och värdegrundsarbete. Likabehandlingsarbetet är inte ett separat projekt som kan avhandlas vid vissa tillfällen, utan det ska genomsyra hela verksamheten. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva verksamheten med en trygg studie- och arbetsmiljö för samtliga.

Likabehandlingsplanen syftar till att stå upp för individens rätt till respekt, tolerans och integritet. Likabehandlingsplanen styr likabehandlingsarbetet i syfte att få en verksamhet fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vårt likabehandlingsplansarbete har sitt ursprung i lagstiftningen Lag (2009:128) om yrkeshögskolan:

3 § Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Normer

Normer är oskrivna regler som finns överallt. Många av dessa kan vara bra och får samhället att fungera på ett tillfredställande sätt. Normer i sig behöver därför inte vara fel men det kan bli ett problem när normen utestänger och begränsar personer från att delta på samma villkor.

Begränsande normer är exempelvis heteronormen och tvåsamhetsnormen. En förståelse för dessa behövs för att kunna genomföra ett likabehandlingsarbete inom verksamheten.

Diskriminering

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. I begreppet diskriminering är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna.

Skillnad mellan diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en person, medvetet eller omedvetet, utsätter en viss grupp eller person för orättvis behandling. Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar – alltså kan en utbildare diskriminera en av sina studerande, men inte tvärtom. En studerande kan därmed inte heller diskriminera en annan studerande, eftersom de är jämställda.

När det inte finns någon maktobalans mellan de som är inblandade, till exempel om båda eller samtliga är studerande på skolan, så klassas handlingen istället som trakasserier.

Diskrimineringar och trakasserier är alltid kopplade till en av sju diskrimineringsgrunder. När en händelse inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling.

GDPR och integritet

Ett viktigt krav i GDPR-lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en annan part.

KYH är en del av utbildningskoncernen AcadeMedia, som i enlighet med lagstiftningen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt koncernens verksamheter.

Konsult-quiz