Miljösamordnare Byggnader

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Stockholm
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • UTBILDNINGSSTART: Utbildningen startar inte augusti 2017 möjligen har vi en ny start augusti 2018
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • KONTAKT:
 • Pelle Israelsson
  Verksamhetsansvarig
  pelle.israelsson@kyh.se

  0768-85 21 22

Om utbildningen

Observera att denna utbildning inte startar hösten 2017.

Samordna miljön!

Denna helt nya utbildning – Miljösamordnare Byggnader – är en unik och spännande utbildning som ger dig en nyckelroll vid komplexa miljöprojekt. Efter utbildningen kommer du att ha en såväl bred som djup kompetens inom alla de områden som är relaterade till energi- och miljöfrågor i byggnader, projektledning och de olika verktygen för miljöarbete. Oavsett om det gäller befintliga byggnader, ny- och ombyggnad, bostäder eller byggnader för kommersiellt bruk.

Yrkesroll och arbetsmarknad

Utbildningen kommer att ge dig möjlighet att självständigt göra miljö- och energiutredningar för bostäder och byggnader, för att sedan kunna föreslå miljöförbättrande åtgärder. Du kommer att ingå i projekt som rör nybyggnation och ombyggnation av bostäder och byggnader. Dina nya kunskaper kommer att ge dig ett helhetsperspektiv över energiåtgång, livscykelkostnader och miljöpåverkan.

INTERNATIONELLA MILJÖSYSTEM

För att bedöma en byggnads miljöpåverkan används miljöklassningssystem, både svenska och internationella. Utbildningen ger dig kunskap om de miljöaspekter som ingår i dessa system. Den ger också en helhetssyn på byggnaders energi, yttre och inre miljöfrågor både i det lilla och stora perspektivet.

NY ARBETSMARKNAD

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som miljösamordnare inom byggbranschen, fastighetsbolag, arkitektfirmor, energibolag eller konsultbolag inom branschen. Även branscher som utvecklar småskaliga förnyelsebara energikällor och miljörådgivning är en möjlig arbetsmarknad.

Mixen av teknik, juridik och förståelse för verksamheter och boende gör dig eftertraktad bland byggherrar, projektörer, entreprenörer, förvaltare och samhället i stort. Efterfrågan på miljöriktig projektering, byggande och drift av fastigheter ökar snabbt. Både i Sverige och utomlands.

NY YRKESROLL

Miljöfrågorna som är kopplade till byggnader är väldigt komplexa och omfattar flera områden som energianvändning, inomhusmiljö, hantering av avfall, fuktbeständighet, användning av kemikalier, val av byggnadsmaterial och byggvaror. Inte bara huset i sig utan också verksamhet och användningen är en del av byggnadens miljöbelastning, som beteende och inredning eller transporter till och från byggnaden. För att säkerställa ett miljömässigt hållbart byggande och fastighetsförvaltning krävs dessutom kunskap om miljölagstiftning, bygglagstiftning, samhällets miljö- åtaganden, metoder, argumentering, hjälpmedel och verktyg.

Samarbetet med näringslivet

Utbildningen Miljösamordnare byggnader är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Miljöområdet avseende byggnader innehåller tre olika områden, inneklimat, material och energi. En övergripande kunskap över dessa tre stora och vitt skilda områden är en bristvara och nödvändig för att kunna uppnå de uppsatta miljömålen. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med just dessa områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – lärande i arbete

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att studenten är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter man teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Studenten lär känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här också.

Utbildningsinnehåll

Något väldigt unikt med utbildningen är att varje delmoment kopplas samman med ”case studies”. Det ger en förståelsen för verkligheten och dess komplexitet. När du gått igenom alla delar i utbildningen har du ett komplett perspektiv över vad som kan göras beträffande miljöpåverkan i fastigheter, byggnader, industrier, privatbostäder och allmänna lokaler. Vill du uppleva två spännande år och skaffa dig en unik kompetens – då är detta rätt utbildning för dig!

Ingående kurser

Teambuilding, 5 YH-poäng

Kursens syfte är att ge studenten insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling, samt ge förutsättningar för studenten att reflektera över sin egen roll som gruppmedlem. Kursen skall även skapa grunden till ett fungerande samarbete inom gruppen/klassen.

Projektkunskap, 10 YH-poäng

I denna kurs lär du dig och får en vana av att både delta i och kunna leda projekt. Du får också kunskaper och färdigheter inom såväl konsultrollen som entreprenörsrollen och blir väl insatt i både skillnader och paralleller mellan de två.

Grundläggande miljökunskap, 20 YH-poäng

Innehållet i denna kurs ger dig kunskap om miljöhoten, orsakerna och påverkan på kretsloppet på kort och lång sikt. Begreppen hållbar utveckling och livscykelperspektiv utreds utifrån byggsektorns område. Du lär dig relatera miljöproblem till olika faser i en byggnads livscykel och kunna miljölagstiftningen.

Byggnaders påverkan på yttre miljön, 30 YH-poäng

Efter denna kurs har du en övergripande kunskap om de miljöfarliga ämnen som kan finnas i byggnader och förekomst utifrån byggår och var i byggnaden dessa kan påträffas.

Du lär dig att utföra en enklare miljöinventering av en byggnad med hänsyn tagen inte bara till material och byggnadsteknik utan också dess verksamhet, installationer, inneklimat och energianvändning.

Byggnaders inre miljö, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att du ska få kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort. Du lär dig identifiera orsakerna till problem med inneklimat i befintliga hus och föreslå förbättringsåtgärder. Stor vikt läggs också vid arbetsmiljön, både vid produktion och i drift.

Fastighetsekonomi, 10 YH-poäng

Här lär du dig om ekonomi och olika kalkylmetoder för investeringsbedömning. Du lär dig också att bedöma lönsamheten av energibesparande åtgärder för både privatpersoner och företag.

Byggnadsteknik och byggnadsfysik, 40 YH-poäng

Innehållet i denna kurs ger dig grundläggande kunskap i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt som gör att du kan identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem.

Lärande i arbete – LIA 1, 40 YH-poäng

Syftet med LIA-kursen är att den studerande får en fördjupad förståelse för det hon/han lärt sig i den skolförlagda teoretiska undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng

Efter kursen har du en övergripande kunskap om dels konsultavtal inom byggsektorn samt de bestämmelser som gäller för ifrågavarande avtal dels olika entreprenadformer, deras användningsområden samt de bestämmelser som gäller för de olika entreprenadformerna.

Installationstekniska system, 50 YH-poäng

Här får du kunskap om funktion och uppbyggnad hos olika typer av system för ventilation, värme, komfortkyla, el, styrning och reglering, tappvatten och avlopp. Du lär dig analysera installationssystemen utifrån brukarnas behov och funktionskrav. Du lär dig också bedöma passiva åtgärder för att minska behovet av installationer som solskydd och nattkyla.

Energiförsörjning och energianvändning, 10 YH-poäng

Innehållet i denna kurs ger dig en övergripande kunskap om tillgängliga energikällor, energiproduktion och motsvarande för- och nackdelar ur ett nationellt och globalt miljöperspektiv. Du lär dig bearbeta mätdata till energistatistik för en byggnad och utifrån detta bedöma byggnadens miljöpåverkan orsakad av energianvändningen.

Byggnadsmaterial och byggvaror ur ett livscykelperspektiv, 15 YH-poäng

Du lär dig om de byggnadsmaterial och miljöfarliga ämnen som kan finnas i byggnader och förekomst utifrån byggår. Du får förståelse för LCA, dvs. kvantifiering av miljöbelastningen sett ur byggnadsmaterialets kretslopp från råvaruuttag till deponi.

Verktyg för miljöarbetet i fastigheter, 20 YH-poäng

Du får kunskaper om metoder, verktyg och arbetssätt för att ställa miljökrav och att implementera dessa i en fastighetsorganisation. Du lär dig hur miljöarbete organiseras och genomförs i företag och upprätta miljöprogram för ny- och ombyggnader samt upprätta miljöplaner. Genomgång av miljöverktyg som t ex lagstiftning, LCA, MKB, miljöledningssystem, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.

Lärande i arbete – LIA 2, 60 YH-poäng

Syftet med LIA-kursen är att den studerande får en fördjupad förståelse för det hon/han lärt sig i den skolförlagda teoretiska undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Examensarbete (inkl preparandutbildning 5 poäng), 50 YH-poäng

Examensarbetet ska behandla alla delmoment som ingår i kursplanen. En viktig ledtråd i utbildningen är hur huset med dess installationer, verksamhet och yttre klimat fungerar som en helhet.

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har en central position då den dels varit delaktig i att ta fram och sedan utveckla utbildningen. Den har det yttersta ansvaret beträffande utbildningens kvalitet. Den är också beslutsfattande i viktiga frågor som rör antagning, förändring, utveckling och examination.

Ledningsgruppen består av företag och organisationer listade nedan.

Byggvarubedömningen Service AB
HIFAB
Stockholms Fastighetsägarförening
WSP Group
Cybergymnasiet
KTH
Peab Sverige AB

Samarbetspartners

Bortsett från ledningsgruppen så har vi många samarbetspartners i regionen som stöttar oss på olika sätt med bl a LIA-platser, studiebesök och gästföreläsningar.

AK-konsult Indoor Air AB
HIFAB

JM Bygg
NCC

Studenter tycker

Miljösamordnare byggnader har tidigare bedrivits i Malmö och Göteborg. Nedan ett antal citat från studenter som gått på utbildningen.

Mycket nöjd. Bra experter på alla områden som finns tillgängliga vid frågor.

Caset var oerhört bra när man väl trodde sig ha förstått hur man ska göra.

Roliga och lärorika kurser. Jättebra föreläsare och kursledare!

Klassen består av olika åldrar och arbetslivserfarenheter, ändå förstår alla och alla lär sig lika mycket.

En av de nyttigaste kurser jag gått. Har lärt mig mycket om mig själv.

Tycker att allt är mycket tydligt. Trevliga lärare som drar paralleller med verkligheten, vilket gör att jag förstår mycket bättre.

Företag tycker

”Bygg- och fastighetssektorn har stor miljö- och klimatpåverkan, vilket är välkänt i branschen. Detta gäller kanske framförallt användandet av energi och material. Idag finns en stor potential att minimera denna påverkan, dock förutsätts att aktörerna i branschen har kunskap och utbildning inom miljö- och hållbarhetsfrågor. KYH har möjligheten att utbilda människor som kan och kommer att kunna påverka hur allvarlig miljö- och klimatpåverkan blir under många år framgent. ”
Jonny Hellman, Byggvarubedömning Service AB

“Samtidigt som viljan och efterfrågan på miljökompetens med koppling till byggande och fastighetsförvaltning är stor så är bristen också stor. Utbildning som denna är därför mycket viktig”.
Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council

”Miljöpåverkan från byggnader omfattar 40% av den totala, transportsektorn och industrin står för resten. Samtidigt som efterfrågan på miljökompetens med koppling till byggande och fastighetsförvaltning är stor så är bristen också stor. Vi på Bengt Dahlgren stödjer utbildningen.”
Bengt Dahlgren AB

Vi vill ha inflytande på denna utbildning eftersom vi ser ett allt större behov av en bredare kunskap inom området. Behovet av samordning av byggprojekten inom miljö och energi bara växer, samtidigt som samhället växer och medvetandet om dessa frågor ökar. Vi saknar personer med bredare kunskap med tillräckligt djup som är generalister. Denna utbildning fyller detta behov.”
Sweco AB

Behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet med minst godkänt betyg i;

Matematik B/Matematik 2a, 2b, 2c

Svenska B/Svenska 1-3/Svenska som andra språk 1-3

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om en Fri prövning eller via Reell kompetens. Mer information om Fri kvot hittar du under Ansökan.

Urvalsgrunder

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser sker ett urval. Urvalet baseras på ett särskilt prov.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes totala meritvärde.

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue