Energispecialist Byggnader

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • KURSKOD: EB17
 • POÄNG: 405 YH-poäng
 • ANSÖKAN:  2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: aug 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Per Fegler
  Utbildningsledare
  per.fegler@kyh.se
  0768-852127

Om utbildningen

EU och Sverige behöver ny kompetens

Utbildningen Energispecialist Byggnader tillgodoser behovet! KYH har sedan år 2007 utbildat ett 100-tal studenter till Energispecialist Byggnader. EU:s och Sveriges krav på att samtliga bostäder fram till 2020 i princip skall vara s.k. lågenergihus, tillsammans med den tidigare lagen om energideklarationer, ställer helt nya krav på den kompetens som blivande energispecialister behöver.

Yrkesroll och arbetsmarknad

Nya lagar kräver ny kompetens och både bredare och djupare kunskaper inom installationsteknik och byggnadsteknik. Som Energispecialist för byggnader kommer du efter fullgjord utbildning ha erhållit en såväl bred som djup kompetens inom alla de områden som är relaterade till energianvändning och energieffektiviserande åtgärder i fastigheter, oavsett om det gäller befintliga eller ny-/ombyggnad av bostäder eller fastigheter för kommersiellt bruk. Genom utbildningen får du en helhetssyn på byggnaders energianvändning, dess påverkan på både yttre miljö och inre miljö, respektive ekonomiska aspekter.

NY YRKESROLL

Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskaper för att självständigt kunna göra energiutredningar i bostäder och byggnader. Du kommer att kunna ge förslag på energieffektiviserande åtgärder, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt perspektiv. Du kommer dessutom att kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av bostäder och byggnader och din kunskap kommer att bidra med en helhetssyn på hur projekteringen bör genomföras.

NY ARBETSMARKNAD

När utbildningen är slutförd kommer du kunna arbeta som: Energispecialist/ energisamordnare inom byggbranschen, fastighetsbolag, arkitektfirmor, energibolag, konsultbolag inom energiområdet eller arbeta som egen företagare inom branschen. Beroende på tidigare yrkeserfarenheter finns också möjlighet att personcertifiera sig till oberoende energiexpert. Du kommer även att kunna arbeta inom branscher som utvecklarsmåskaliga förnyelsebara energikällor, energirådgivare m.m. Din arbetsmarknad är mycket stor både i Sverige och i övriga EU-länder.

Samarbetet med näringslivet

Utbildningen Energispecialist byggnader är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Redan 2006 identifierade branschen en stor brist på kompetensen runt byggnader och deras energibehov. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med just dessa områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – lärande i arbete

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att studenten är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter man teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Studenten lär känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här också.

VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension

Utbildningsinnehåll

Det helt unika med utbildningen Energispecialist är att varje delmoment länkas automatiskt till varandra via ”casestudies” för att ge en helhet. Utbildningen är unik eftersom bredden ger dig ett totalt perspektiv på vad som kan göras för att energieffektivisera fastigheter, byggnader, industrier, privatbostäder och allmänna lokaler. Vill du uppleva två spännande år där du skaffar dig en unik kompetens då har du funnit din utbildning!

Ingående kurser

Teambuilding, 5 YH-poäng

Kursens syfte är att ge studenten insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling, samt ge förutsättningar för studenten att reflektera över sin egen roll som gruppmedlem. Kursen skall även skapa grunden till ett fungerande samarbete inom gruppen/klassen.

Projektkunskap, 10 YH-poäng

I denna kurs lär du dig och får en vana av att både delta i och kunna leda projekt. Du får också kunskaper och färdigheter inom såväl konsultrollen som entreprenörsrollen och blir väl insatt i både skillnader och paralleller mellan de två.

Byggnaders påverkan på yttre miljön, 10 YH-poäng

Efter denna kurs har du en övergripande kunskap om de miljöfarliga ämnen som kan finnas i byggnader och förekomst utifrån byggår och var i byggnaden dessa kan påträffas.

Energiförsörjningssystem, 15 YH-poäng

Innehållet i denna kurs ger dig en övergripande kunskap om tillgängliga energikällor, energiproduktion och motsvarande för- och nackdelar ur ett nationellt och globalt miljöperspektiv. Du lär dig bearbeta mätdata till energistatistik för en byggnad och utifrån detta bedöma byggnadens miljöpåverkan orsakad av energianvändningen.

Inneklimat och innemiljö, 15 YH-poäng

Målet med kursen är att du ska få kunskap om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort. Du lär dig identifiera orsakerna till problem med inneklimat i befintliga hus och föreslå förbättringsåtgärder.

Byggnadsteknik, 40 YH-poäng

Innehållet i denna kurs ger dig grundläggande kunskap i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt som gör att du kan identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem.

Värme- och tappvattensystem, 40 YH-poäng

Här får du kunskap om och lär dig analysera olika typer av värme och tappvattensystem och hur de fungerar. Du lär dig bedöma energisparpotentialer och lönsamhet vid olika åtgärder som ger minskning av värmeenergibehovet.

LIA 1, 45 YH-poäng

Syftet med LIA-kursen är att den studerande får en fördjupad förståelse för det hon/han lärt sig i den skolförlagda teoretiska undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Ventilationssystem och elsäkerhet, 25 YH-poäng

Du lär dig om funktionen hos och uppbyggnad av olika typer av ventilationssystem. Du lär dig också bedöma energisparpotentialen i befintliga ventilationssystem för både värme och el utifrån verksamhetens verkliga ventilationsbehov.

Komfortkyla, 15 YH-poäng

I denna kurs får du kunskap om olika komfortkylsystems tekniska funktion och deras delkomponenter. Du lär dig bedöma energisparpotentialer och lönsamhet vid olika åtgärder. Du lär dig också analysera kylbehov och kylsystem, identifiera problem och föreslå väl underbyggda förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder.

Styr och reglerteknik 10 YH-poäng

I den här kursen lär du hur du driftar olika installationssystem. Du lär dig förstå vanliga problem och hur man löser dessa. Du får även lära dig hur du energieffektiviserar systemen. I elsäkerheten får du kunskap om de begrepp och mätstorheter som förekommer, samt lär dig genomföra enklare mätningar och förstå de risker som förekommer med el, brand personskada etc.

Energieffektiviseringsteknik, 10 YH-poäng

Här lär du dig om olika energieffektiviseringsområden, olika energieffektiviseringstekniker som används och lösningar som bygger på både ny och gammal teknik för både befintliga byggnader och vid nybyggnation.

Kulturhistoriska miljöer, 5 YH-poäng

Här lär du dig om vad som gäller för skyddade byggnader, vilka faktorer som kan ligga bakom att en byggnad skyddas och de viktigaste punkterna i plan- och bygglagen om bevarande och varsam ombyggnad.

Fastighetsekonomi, 15 YH-poäng

Här lär du dig om ekonomi och olika kalkylmetoder för investeringsbedömning. Du lär dig också att bedöma lönsamheten av energibesparande åtgärder för både privatpersoner och företag.

Entreprenadjuridik, 5 YH-poäng

Efter kursen har du en övergripande kunskap om dels konsultavtal inom byggsektorn samt de bestämmelser som gäller för ifrågavarande avtal dels olika entreprenadformer, deras användningsområden samt de bestämmelser som gäller för de olika entreprenadformerna.

LIA 2, 90 YH-poäng

Syftet med LIA-kursen är att den studerande får en fördjupad förståelse för det hon/han lärt sig i den skolförlagda teoretiska undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Examensarbete 50 YH-poäng

Examensarbetet ska behandla alla delmoment som ingår i kursplanen. En viktig ledtråd i utbildningen är hur huset med dess installationer, verksamhet och yttre klimat fungerar som en helhet.

Totalt antal poäng 405 YH-poäng

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har en central position då den dels varit delaktig i att ta fram och sedan utveckla utbildningen. Den har det yttersta ansvaret beträffande utbildningens kvalitet. Den är också beslutsfattande i viktiga frågor som rör antagning, förändring, utveckling och examination.

Ledningsgruppen består av företag och organisationer listade nedan.

SGBC www.sgbc.se
Landskrona Energi www.landskronaenergi.se
Mah www.mah.se
Imtech AB www.imtech.com/SE/Imtech-Nordic-Sverige
NCC Construction www.ncc.se
Bengt Dahlgren AB www.bengtdahlgren.se
Energikontoret Skåne www.kfsk.se/energikontoretskane
Regionservice Malmö www.skane.se
Schneider Electric www.schneider-electric.com
Malmö Stad, Serviceförvaltningen www.malmo.se
COWI AB www.cowi.se
WSP http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/
GK http://www.gk.se/se/
Malmö Kommun www.malmo.se

Samarbetspartners

Bortsett från ledningsgruppen så har vi många samarbetspartners i regionen som stöttar oss på olika sätt med bl a LIA-platser, studiebesök och gästföreläsningar.

Tyréns
Climat 80
Sweco Systems AB
Energikontoret
Riksbyggen
Secon Energikonsult
Malmö Stadsfastigheter
HSB Lund
Schneider Electric
Skanska Inneklimat
EVU
Hill Holt Wood England
MKB
Siemens AB BuildingsTechnologies
Energideklarationer Syd
ISS Facility Services
Åf
Perstorps Bostäder
Klimatbyrån AB

Studenter tycker

”Utbildningen har gett mig ett helt nytt yrke och genom de båda delarna teori och praktik en mycket bred kompetens inom hela energiområdet.”
Christoffer Malm, Kraftringen-Service AB

”Från hotellreception till att arbeta som energiingenjör hos Sweco System, gör att jag kan säga att de två åren som jag gick utbildningen har varit värt varje sekund.”
Anna Vesterberg, Sweco System AB

”Ett av mina bästa råd till blivande studenter är sök ut bildningen och utnyttja föreläsarnas expertkunskaper, se dem som potentiella arbetsgivare. Använd LIA-perioderna maximalt, ta initiativ, knyt kontakter, ta tillfället i akt att visa vem du är, då får du jobb.”
Anders Edvardsson, Skånes Energikontor

Företag tycker

”Inom mitt jobb som energisamordnare i en förvaltningsorganisation ser vi att energiexperterna behövs mer och mer. Både inom fastighetsförvaltning men även nyproduktion och då för att kunna beräkna framtidaenergibehov bättre än vad som görs idag. Min uppfattning är att kurserna de läser ligger i linje med vadbranschen behöver.”
HSB

“Utbildningen är klockren. Den plockar russinen ur civilingenjörsutbildningen avseende energi.”
Katarina Adalberth, tekn.dr byggnadsfysik, Primeproject

”Denna kompetens behövs i hela Sverige.”
Bengt Dahlgren AB

”Just nu har vi ett väldigt stort rekryteringsbehov inom just energieffektivisering. Dels pga. ett nytt kompetensbehov då vi ser en stor marknad för detta i Sverige. Vi anser även att vi är ett föregångsland inom detta område som borde kunna erbjuda specialistkompetens till övriga Norden och även Europa. Siemens rekryteringsbehov inom detta område består idag av ca 50 tjänster. Vår vision är att vi ska dubbla omsättningen inom samtliga Siemens AB:s verksamhetsområden till 2014. Rekryteringsbehovet kommer därför vara fortsatt stort.”
Siemens AB

”Vi har tagit emot studenter från utbildningen på LIA. Vi är så nöjda med studenternas kompetens att vi gärna vill behålla dem efter examen.”
MKB

Behörighet

För en YH-utbildning gäller samma behörighetskrav som till högskolan, d.v.s. minst grundläggande behörighet eller motsvarande. För utbildningen Energispecialist Byggnader krävs också särskild behörighet, vilket innebär minst godkänt betyg eller motsvarande kunskap (reell kompetens) för kurserna:

Lägst betyg E i Matematik 2/G i Ma B/motsv. kunskaper Lägst betyg E i Svenska 2 alt. SVASVA02/G i Sv B alt. Svenska som andraspråk B/motsv. kunsk. Lägst betyg E i Engelska 5/G i En A/motsv.

Även andra kombinationer från yrkesinriktade program kan uppfylla behörighetskraven.

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

 

Urvalsgrunder

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue