Energispecialist Byggnader

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Göteborg
 • KURSKOD: EB17G
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: augusti 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Michel Mleczkovicz
  Utbildningsledare
  michel.mleczkovicz@kyh.se

  0768-852134

Om utbildningen

EU och Sverige behöver ny kompetens

Utbildningen Energispecialist Byggnader tillgodoser behovet! KYH har sedan år 2007 utbildat ett 100-tal studenter till Energispecialist Byggnader. EU:s och Sveriges krav på att samtliga bostäder fram till 2020 i princip skall vara s.k. lågenergihus, tillsammans med den tidigare lagen om energideklarationer, ställer helt nya krav på den kompetens som blivande energispecialister behöver.

Yrkesroll och arbetsmarknad

Nya lagar kräver ny kompetens och både bredare och djupare kunskaper inom installationsteknik och byggnadsteknik. Som Energispecialist för byggnader kommer du efter fullgjord utbildning ha erhållit en såväl bred som djup kompetens inom alla de områden som är relaterade till energianvändning och energieffektiviserande åtgärder i fastigheter, oavsett om det gäller befintliga eller ny-/ombyggnad av bostäder eller fastigheter för kommersiellt bruk. Genom utbildningen får du en helhetssyn på byggnaders energianvändning, dess påverkan på både yttre miljö och inre miljö, respektive ekonomiska aspekter.

Ny yrkesroll

Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskaper för att självständigt kunna göra energiutredningar i bostäder och byggnader. Du kommer att kunna ge förslag på energieffektiviserande åtgärder, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt perspektiv. Du kommer dessutom att kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av bostäder och byggnader och din kunskap kommer att bidra med en helhetssyn på hur projekteringen bör genomföras.

Ny arbetsmarknad

När utbildningen är slutförd kommer du kunna arbeta som: Energispecialist/ energisamordnare inom byggbranschen, fastighetsbolag, arkitektfirmor, energibolag, konsultbolag inom energiområdet eller arbeta som egen företagare inom branschen. Beroende på tidigare yrkeserfarenheter finns också möjlighet att personcertifiera sig till oberoende energiexpert. Du kommer även att kunna arbeta inom branscher som utvecklar småskaliga förnyelsebara energikällor, energirådgivare m.m. Din arbetsmarknad är mycket stor både i Sverige och i övriga EU-länder.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen Energispecialist byggnader är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Redan 2006 identifierade branschen en stor brist på kompetensen runt byggnader och deras energibehov. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med just dessa områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – lärande i arbete

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att studenten är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter man teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Studenten lär känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här också.

VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension

Utbildningsinnehåll

Det helt unika med utbildningen Energispecialist är att varje delmoment länkas automatiskt till varandra via ”casestudies” för att ge en helhet. Utbildningen är unik eftersom bredden ger dig ett totalt perspektiv på vad som kan göras för att energieffektivisera fastigheter, byggnader, industrier, privatbostäder och allmänna lokaler. Vill du uppleva två spännande år där du skaffar dig en unik kompetens då har du funnit din utbildning!

Ingående kurser

Projektkunskap 15 yhp
Byggnaders påverkan på yttre miljö 10 yhp
Byggnadsteknik 45 yhp
Byggnaders energianvändning och energiförsörjning 15 yhp
Inneklimat och innemiljö 10 yhp
Ventilationssystem 25 yhp
Värme- och tappvattensystem 40 yhp
LIA 1, 45 yhp
Styr och regler samt elsäkerhet 10 yhp
Komfortkyla 15 yhp
Entreprenadjuridik 5 yhp
Energieffektiviseringsteknik 10 yhp
Fastighetsekonomi 15 yhp
LIA 2, 90 yhp
Examensarbete 50 yhp

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har en central position då den dels varit delaktig i att ta fram och sedan utveckla utbildningen. Den har det yttersta ansvaret beträffande utbildningens kvalitet. Den är också beslutsfattande i viktiga frågor som rör antagning, förändring, utveckling och examination.

Samarbetspartners

Bortsett från ledningsgruppen så har vi många samarbetspartners i regionen som stöttar oss på olika sätt med bl a LIA-platser, studiebesök och gästföreläsningar.

Citat från studenter

 

“Min målsättning var att lära mig om hur byggnader fungerar och hur man kan effektivisera dessa samtidigt som man får positiva konsekvenser för både brukarna och miljön. Jag vill arbeta med att hitta de optimala åtgärderna/ lösningarna för varje byggnad.
Jag ser ett behov av denna kunskap och jag tror att efterfrågan av denna kompetens kommer att öka i och med energimålen 2020-2050. Det finns mycket att göra!”
– Emma G, student EB10

“Jag alltid funderat mycket på, och varit intresserad av miljö och återvinning. När vi väl byggde hus insåg jag att det fanns så mycket att tänka på. Jag hade tidigare funderat på någon typ av byggutbildning och när jag fick syn på den här utbildningen, reklam på bussen, tyckte jag att det var den ultimata kombinationen. Mitt mål är att kunna vara med och påverka för ett energieffektivt byggande både byggnadstekniskt och installationsmässigt.
Utbildningen har gett mig en grund att komma vidare från. Man får ett helikopterperspektiv. När man stöter på något man vill lära sig mer om har man oftast grunderna från utbildningen att utgå ifrån. Under LIA-perioden lär man sig mer ingående om det som intresserar en, (om man lyckas välja rätt LIA).”
– Cecilia Bram, student EB10

“Utbildningen har gett mig en både bred och djup bild av vad som krävs i arbetet att energieffektivisera. Den har stundtals varit tuff men samtidigt så otroligt mycket mer intressant och mångfacetterad än vad jag förväntade mig.
Målet med utbildningen har under tidens gång förändrats men var initialt att arbeta med energideklarationer. Nu ser jag i stället en intressant framtid i rollen som energisamordnare med fokus på lågenergi- och passivhusprojekt jämte sedvanliga energianalyser och energirådgivning till både entreprenörer, projektörer, arkitekter, byggare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.”
– Marie H, student EB10

“Det är en bra specialkomponerad och bransch-inriktad utbildning där man får färsk branschkunskap direkt från yrkesverksamma konsulter och experter. Det är en bra mix av allt man behöver veta för att börja jobba som energispecialist och/eller fastighetsingenjör/-tekniker beroende på vad man vill inrikta sig på.”
– Peter, fd studerande

“Bra bredd. Det som slog mig först i slutet av utbildningen var att vi hade fått lära oss både byggteknik, termodynamik och fuktmekanik, och vi hade haft mycket bra lärare, vilket kändes väldigt bra.”
-Rolf Nord, Huskontrollen

”Kombinationen av energibesparingar och miljötänkande tilltalade mig. Utbildningen är fantastisk bra. Här får jag direkt se hur det ser ut i verkligheten, hur det funkar i verkligheten, hur man ändrar i verkligheten. Casen är ju alltid verklighetsnära. Det är bra att det kommer folk direkt från näringslivet och föreläser, det ger väldigt mycket mer. Gå utbildningen! Man lär sig mycket på kort tid. Man kommer dessutom ut från utbildningssalen under utbildningen och kan tillämpa sina kunskaper direkt.”
- fd studerande


“Utbildningens vinnande koncept består av en blandade kompott med relevant teori inriktat från energibranschens behov, kombinerat med värdefull praktik hos proaktiva företag i en win-win situation. Uppenbarligen fungerar kursupplägget som en plantskola för kommande rekryteringar ute på arbetsmarknaden, samtidigt är utbildningen en stimulerande utmaning som kräver motiverade personer. Dessutom fick jag indirekt slutbetyget långt innan examensdagen, eftersom jag vid den tidpunkten då genast hade ett ingenjörsjobb att gå till!”
– Patrik Wildjang, Vega Energi AB

Företag tycker

“De senaste åren har energirådgivning i befintliga fastigheter gått från att vara en sidoverksamhet för de stora tekniska konsulterna, till att bli ett viktigt affärsområde i verksamheten. Fastighetsägare har svårt att sänka sin energianvändning så mycket som de har potential till, eftersom det är svårt att få tag i folk.”
Stefan Lindsköld, Aktea Energy, Stockholm

“Vi vill ha inflytande på denna utbildning eftersom vi ser ett allt större behov av en bredare kunskap inom området. Behovet av samordning av byggprojekten inom miljö och energi bara växer, samtidigt som samhället växer och medvetandet om dessa frågor ökar. Vi saknar personer med bredare kunskap med tillräckligt djup som är generalister. Denna utbildning fyller detta behov.”
Sweco AB

”Inom mitt jobb som energisamordnare i en förvaltningsorganisation ser vi att energiexperterna behövs mer och mer. Både inom fastighetsförvaltning men även nyproduktion och då för att kunna beräkna framtida energibehov bättre än vad som görs idag. Min uppfattning är att kurserna de läser ligger i linje med vad branschen behöver.”
HSB

”Denna kompetens behövs i hela Sverige.”
Bengt Dahlgren AB

”Vi har tagit emot studenter från utbildningen på LIA. Vi är så nöjda med studenternas kompetens att vi gärna vill behålla dem efter examen.”
MKB

Behörighet

För en YH-utbildning gäller samma behörighetskrav som till högskolan, d.v.s. minst grundläggande behörighet eller motsvarande. För utbildningen Energispecialist Byggnader krävs också särskild behörighet, vilket innebär minst godkänt betyg eller motsvarande kunskap (reell kompetens) för kurserna:

Alt.1

Lägst betyg E i Matematik 2, Engelska 5, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Alt.2

Lägst betyg E i Matematik 1
Lägst betyg E i Svenska 1 alt. Svenska som andra språk 1
Lägst betyg E i En 5

samt lägst betyg E i något av:
Bygg och anläggning 1 samt Bygg och anläggning 2

eller

Praktisk ellära

eller

Systemuppbyggnad och Värmelära

eller

Energiteknik

 

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om en Fri kvot-prövning. Mer information om Fri kvot hittar du under Ansökan.

Reell kompetens

Saknar du betyg i något behörighetsgrundande ämne kan du genom reell kompetens/motsvarande kunskaper ändå nå behörighet och söka den utbildning du är intresserad av. För att bedöma om dina motsvarande kunskaper räcker hela vägen görs en validering/en kartläggning av just din kompetens och kvalifikationer oavsett hur, var eller när de har förvärvats – i det formella utbildningssystemet eller på något annat sätt. Inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

En validering av reell kompetens görs alltid med ditt samtycke och utgår från dina behov och förutsättningar. Valideringens syfte är att kartlägga, bedöma och dokumentera din kompetens/motsvarande kunskaper.

Urvalsgrunder

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser sker ett urval. Urvalet baseras på ett särskilt prov.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som den sökandes meritvärde.

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue