Affärsutvecklare Digital Handel

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • KURSKOD: ADH17
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Augusti 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • KONTAKT:
 • Jonna Gündert
  Utbildningsledare
  jonna.gundert@kyh.se
  0768-852128

Om utbildningen

Är du intresserad av försäljning och E-handel?

Utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel ger dig rätt kompetens för att bli attraktiv på arbetsmarknaden.

BRANSCH

E-handeln växer kraftigt och den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent per år. E-handeln börjar ta andelar av den totala detaljhandeln och kundernas förändrade konsumtionsmönster innebär att handeln behöver anpassa sig. Behovet av kompetent personal inom digital handel är därför mycket stort.

Handeln på nätet förändras snabbt och idag använder konsumenter internet till mycket mer än att bara handla. Kundernas förändrade konsumtionsmönster gör också att de fysiska butikerna måste anpassa sig. Allt fler företag ser fördelar med att satsa på näthandel som ytterligare en försäljningskanal. Mobiltelefonen blir viktigare och handeln måste därför ha en strategi för hur man ska möta kunden i mobilen. Teknikförändringen och hur vi använder nätet gör att branschen numera talar om digital handel till skillnad från tidigare begreppet e-handel.

MED KUNDFOKUS INOM DIGITAL HANDEL

Handeln behöver fokusera på kunden i stället för på konkurrenten. Kundorienteringen innebär därför att handeln kommer närmare sina kunder och får en stärkt relation till dem. Branschens efterfrågan på denna kompetens ligger till grund för utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel.

KUNSKAP, FÄRDIGHET OCH KOMPETENS

Utbildningen syftar till att ge dig som student en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen genom såväl teori och praktik. Som student kan du se fram emot att få en konkurrenskraftig utbildning inom Digital handel med fokus på att utveckla lönsamma affärer.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som tex Affärsutvecklare, Key account manager, E-handelsansvarig, B2B säljare, E-handelsrådgivare och Marknadskoordinator inom de digitala kanalerna.

Du kommer att få kunskaper om:

 • processerna inom e-handel och försäljning.
 • tekniska system för e-handel.
 • sälj- och marknadsföringsmetoder och modeller mot kund och kundens kund.
 • modeller för strategiskt kundarbete.
 • affärsekonomi.
 • affärsjuridik.
 • projektledning.
 • beteendevetenskap och kommunikation.

Du kommer att få färdigheter i att:

 • planera, genomföra och utvärdera digitala säljprojekt.
 • analysera kundgrupper och behov på marknaden.
 • implementera nyckelkundsstrategier.
 • analysera och utforma strategier och aktiviteter i digitala kanaler.

Du kommer att få kompetenser för att:

 • arbeta självständigt och i team inom områdena affärsutveckling och försäljning.
 • affärsutveckla verksamheter med hjälp av nyckelkundsstrategier.
 • ansvara för e-handelsprojekt med marknads- och säljaktiviteter inom digitala kanaler.
 • värdera potentiella nyckelkunder och utveckla förtroendegivande relationer med dem utifrån kundnytta och lönsamhet för både kund och egna företaget.

Samarbetet med näringslivet

Utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med aktuella områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – lärande i arbete

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att studenten är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter man teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Studenten lär känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här också.

Utbildningsinnehåll

Denna utbildning genomförs på heltid och omfattar både teori och praktik. Du kommer i undervisningen att arbeta med uppgifter, metoder och verktyg som du kommer att möta i arbetslivet. En fjärdedel av utbildningstiden tillbringar du ute i arbetslivet under 2 LIA-perioder. Utbildningen består av ett antal kurser. En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng. Totalt omfattar utbildningen 400 Yh-poäng.

Vill du ha två spännande studieår och möjligheten till ett kvalificerat jobb inom digital handel, då ger utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel dig den möjligheten!

Ingående kurser

Teambuilding, 5 YH-poäng

Målet med kursen är att du ska få insikt och kunna beskriva grundläggande processer i en grupps utveckling samt ge dig förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen ska även skapa grunden till ett fungerande samarbete inom gruppen/klassen och vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

Affärsekonomi, 10 YH-poäng

Kursen ska ge dig grundläggande förståelse för ett företags ekonomi och villkor för företagande. Under kursen studeras affärsmodeller, bolagsformer, kalkylering, budget, bokföring och redovisning. Efter kursen ska du kunna granska och utföra lönsamhetsberäkningar för en mindre digital sälj- och marknadsaktivitet.

Affärsjuridik, 10 YH-poäng

Efter avslutad kurs har du en förstå­else för juridiska aspekter av e-handeln. Under kursen behandlas distanshandels­lagen, PUL, marknadsrätt, avtalsrätt, internationell handel, produktansvarsregler, immaterialrätt, konsumenträtt, handelsrätt och transporträtt. Efter kursen ska du kunna tolka juridiska dokument och avtal på ett korrekt sätt.

Affärsmannaskap, 25 YH-poäng

I denna kurs får du kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling. Målet är att du ska kunna utföra grundläggande analys av e-handelsverksamheters sälj och marknadsarbete och föreslå åtgärder utifrån kundnytta och lönsamhet. Kursen går igenom modeller, metoder och processer inom företagande. Kurserna affärsekonomi och affärsjuridik implementeras här så att du ska kunna få ett helhetsgrepp över en verksamhets idé och utvecklingspotential.

Key account management, 50 YH-poäng

Målet med kursen är att du som studerande ska få kunskap om redskap för hur man leder och utvecklar lönsamma och långsiktiga samarbeten med kunder. Du ska även kunna hitta nya möjligheter till utvecklingen av både för företagets och kundens organisation. Du ska också kunna implementera nyckelkundsstrategier i en organisation. Kursen går igenom centrala modeller och teorier för hur strategiskt account management arbete planeras och genomförs. Detta tillämpas sedan praktiskt i case.

E-handel 1, 55 YH-poäng

Kursen ger grundläggande förståelse för Supply Chain Management (SCM) inom e-handel. Kursen behandlar SCM-området i olika processer och flöden som finns genom hela försörjningskedjan inom e-handel; från inköp, inleverans, lagerhantering, försäljning, utleverans till slutkund och tillbaka både fysiskt och elektroniskt. Kursen fokuserar på 3 områden; produktflödet, informationsflödet och penningflödet. Efter kursen ska du ha grundläggande förståelse för samtliga processer som styr e-handel samt tillhörande kostnader och resursutnyttjande. Du får insyn i processeffektivisering med hjälp av olika IT-system och får övergripande förståelse för integrationsproblematik mellan olika affärssystem och förståelse för kopplingarna mellan leverantörer, producenter och konsumenter.

Lärande i arbete (LIA) 1, 45 YH-poäng

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som du inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Kursen ska också utveckla grundläggande yrkespraktiska kunskaper och nya kunskaper för arbetet med affärsutveckling inom digital handel.

Projektledning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom projektorganisation och ledarskap. Du ska efter kursen ha tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom: projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller. Du ska även förstå vikten av att utveckla det egna pedagogiska ledarskapet.

Omvärldsanalys och marknadsföring, 30 YH-poäng

Denna kurs ger dig kunskap om omvärldsanalys för strategisk utveckling av företag och organisationer, och goda färdigheter i att genomföra en konkurrentanalys. Du ska känna till grundläggande begrepp, olika metoder och verktyg för praktisk problemlösning inom digital handel. Efter avslutad kurs ska du även kunna identifiera målgrupper och anpassa erbjudanden, marknadsföringsstrategier, aktiviteter för digitala kanaler och sociala medier på ett effektivt sätt.

E-handel 2, 40 YH-poäng

I denna kurs får du grundläggande teknisk förståelse för e-handel samt kännedom om olika e-handelsplattformar och dess integrationsmöjligheter med affärssystem rörande order, lagerhållning, fakturering och logistik. Kursen berör i huvudsak informationsflödet rörande e-handel inom Supply Chain Management. De tekniska komponenterna och tjänsterna som möjliggör e-handel betonas extra starkt med fokus på att förstå tekniken och framför allt förstå affärsnytta med olika tekniska lösningar och driftmöjligheter. Kursen lägger sin tekniska betoning på EDI och integrationslösningar mellan affärs-, order-, logistik- och bokföringssystem.

Lärande i arbete (LIA) 2, 60 YH-poäng

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som du inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. LIA-kursen ska även ge dig nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt inom sälj- och marknadsarbete. Efter avklarad kurs ska du ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Examensarbete, 50 YH-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan omsätta dina förvärvade kunskaper från utbildningen. Kursens mål är att du självständigt ska planera, analysera och genomföra ett sälj- och/eller marknadsföringsprojekt inom digital handel.

Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt och försvaras vid en opposition.

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har en central position då den dels varit delaktig i att ta fram och sedan utveckla utbildningen. Den har det yttersta ansvaret beträffande utbildningens kvalitet. Den är också beslutsfattande i viktiga frågor som rör antagning, förändring, utveckling och examination.

Ledningsgruppen består av företag och organisationer listade nedan.

PostNord www.postnord.com
Evalent group www.evalent.com
Good Old www.goodold.se
Kvadrat www.kvadrat.se
Accordance www.accordance.se
ICA Sverige AB www.ica.se
Gents www.gents.se
Malmö kommun www.malmo.se
Lunds universitet www.lu.se

Samarbetspartners

Bortsett från ledningsgruppen så har vi många samarbetspartners i regionen som stöttar oss på olika sätt med bl a LIA-platser, studiebesök och gästföreläsningar.

Studenter tycker

Utbildningen är helt ny, vi kommer publicera citat från de studerande när de kommit en bit i utbildningen.

Företag tycker

Uppdateras inom kort.

Behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet med minst godkänt betyg i:

– Svenska B/Svenska 2/Svenska 1-3/Svenska som andra språk 1-3
– Engelska A/Engelska 5

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Urvalsgrunder

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser sker ett urval. Urvalet baseras på ett särskilt prov.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes totala meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Lovisa Hänström 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue