Miljösamordnare Byggnader

Vill du utvecklas till miljösamordnare byggnader?

 

Utbildningen bedrivs men är ej nystartad 2017.

Det finns ett stort behov av miljöspecialister idag, ett behov som kommer växa då det finns ett ökat fokus på miljöklassificiering, krav i beställarledet samt inte minst hålllbarhetslagstiftningen.

Den här utbildningen har bedrivits på KYHs orter i flera år till miljösamordnare inom byggnader. Utbildningen är skapad tillsammans branschen och vilken kompetens som saknas inom både nybyggnationer och renoveringar.

 

Utbildningen och karriärvägar

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som miljöspecialist byggnader, miljörådgivare, miljösamordnare eller liknande – yrkesroller som finns på många små, mellanstora och stora företag. Vad sägs om en karriär på t.ex. Skanska, PEAB eller WSP – företag som ofta anställer våra studenter!

Som miljösamordnare inom byggnader har du kompetens inom miljölagstiftning, byggnaders tekniska och installationstekniska system samt kunskaper inom miljö- och resursproblem inom bygg- och fastighetsbranschen. Efter utbildningen kommer du exempelvis kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av bostäder och med en kompetens ge en helhetssyn på hur projektering bör göras ur perspektiven energiåtgång, livscykelkostnad och miljöpåverkan.

stockholm & göteborg

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Innehåll & kurser

Som miljösamordnare inom byggnader behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen, bland annat fastighetsekonomi, grundläggande miljökunskap, och byggnaders inre miljö. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

Byggnaders påverkan på den yttre miljön

30 YHP Den här kursen ger kunskap om miljöfarliga ämnen och hur man gör miljöinventeringar av byggnader och livscykelanalyser.

Byggnadsteknik och byggnadsfysik

40 YHP Här lär du dig om byggnadstekniker och byggnadsfysikaliska förlopp för transport av värme och fukt.

byggnaders inre miljö

30 YHP I den här kursen arbetar du med åtgärder för att förbättra inneklimatet för de boende – ljus, luftkvalitet och ljud – och hur man motverkar sjuka hus.

installationstekniska system

50 YHP Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på tekniska system i byggnader – så som ventilation, tappvarmvatten och värmesystem.

verktyg för miljöarbetet i fastigheter

20 YHP Du lär dig om metoder, verktyg och arbetsätt för att ställa miljökrav samt hur miljöarbete organiseras och genomförs i företag.

i

Entreprenadjuridik

10 YHP Entreprenadjuridiken tar upp de avtal som gäller inom konsultbranschen och vad som gäller för olika entreprenadformer.

Z

Projektkunskap

10 YHP Projekt är den vanligaste arbetsformen i energikonsultvärlden. Här lär du dig de vanligaste projektmodellerna, projektkommunikation och kvalitetssäkring.

Fastighetsekonomi

10 YHP Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

byggnadsmaterial och byggvaror ur ett livscykelperspektiv

15 YHP Under kursen lär du dig om byggnadsmaterial och var de kan påträffas samt hur de hanteras.

grundläggande miljökunskap

20 YHP  Här får du kunskap om miljöhot som klimatpåverkande gaser, ozonskiktets förtunning och miljögifter. 

w

Teambuilding

5 YHP Teambuilding-kursen handlar om projektgruppers utveckling och vad som kännetecknar ett välfungerande team.

energiförsörjning & energianvändning

10 YHP Du lär dig ställa upp en energibalansberäkning, för- och nackdelar med olika energikällor och vilka regelverk som styr
arbetet med energiförsörjningen.

Examensarbete

50 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads energiprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och inneklimat.

LIA 1

40 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam på t.ex. en konsultföretag eller ett fastighetsbolag. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar ur ett miljöperspektiv.

LIA 2

60 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Du arbetar inom relevant byggnadsområde ur ett miljöperspektiv.