KYH_site_hand_tangentbord_färg_2

Om oss

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

KYH har idag skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till hösten kommer närmare 700 studerande att läsa vid någon av KYH:s utbildningar.

KYH startades år 2007 och ingår i utbildningskoncernen PPS AB.

Vårt syfte

KYH vill tillsammans med svenskt näringsliv utveckla attraktiva och efterfrågade utbildningar. Detta gör vi inom branscher där det råder brist på specialistkunnande och områden som efterfrågar en bredare kompetens.

KYH:s målsättning är att erbjuda högklassig aktuell kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. En studerande som genomgått utbildning vid ett utbildningsprogram hos KYH skall inneha den kompetens som krävs inom yrkesområdet och värderas högt på arbetsmarknaden. Utbildningen skall ge de teorietiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i grupp utföra yrkesarbete med hög kompetens.

Inom KYH betonas färdigheter att självständigt söka kunskap som grund för att upprätthålla professionell kompetens i enlighet med principen om livslångt lärande. Utöver fullständiga kvalificerade yrkesutbildningsprogram och yrkeshögskoleutbildningar, erbjuder KYH kursverksamhet inom sina kompetensområden.

Vi vill även stödja de av våra utexaminerade studenter som önskar bygga vidare på sin utbildning och studera vid ett universitet utomlands.
Våra skolor

KYH bedriver undervisning i centralt belägna lokaler i Stockholm (vid Odenplan), Malmö (vid kanalen) och Göteborg (vid Järntorget).

PPS AB

KYH ingår i utbildningskoncernen PPS AB – Power Planning Systems AB.

PPS AB etablerades år 2000. Verksamheten innefattar förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, yrkeshögskolor och resursskolor.  Skolorna finns i Stockholm, i Göteborg och i Malmö. Hos oss går nästan 3000 elever varje år och vi har drygt 200 medarbetare.

Läs mer om:

PPS AB – www.ppsab.com

Cybergymnasiet – www.cybergymnasiet.se
Donnergymnasiet – www.donnergymnasietgoteborg.se
Enskede Byskola – www.enskedebyskola.se
Snitz resursskolor – www.snitz.se

Lärande i arbete (LIA)

Det utmärkande för YH-utbildningar bland andra högre studier (t.ex. högskola eller universitet) är att en yrkeshögskoleutbildning förenar teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet till en pedagogisk enhet.

Ungefär en tredjedel av utbildningstiden är lärande i arbetet (LIA) på ett av branschens företag. Syftet med LIA är att du ska få en fördjupad förståelse för det du lär dig i teorin. LIA är alltså inte en traditionell praktiktid, utan ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LIA-perioderna skapar du också värdefulla kontakter och bygger upp ett nätverk, som gör att du har stor chans att få anställning efter avslutad utbildning.

KYH arbetar aktivt med att utveckla alla former av arbetslivskontakter under utbildningstiden. Vi har ett stort nätverk och kontakter med näringslivet, som du får ta del av under studietiden. Det anordnas workshops, gästföreläsningar och temadagar för att stärka dig inför LIA och arbetslivet.

Du har även möjlighet att göra din LIA utomlands.

Pedagogik

Pedagogiken bygger på problemlösning i verklighetsbaserade projekt.

Undervisningen leds av lärare med bred branschkunskap direkt från näringslivet och även av lärare från högskolor och universitet.

För att du som student ska få tillgång till de allra senaste kunskaperna inom ditt program, ordnar vi också studiebesök och bjuder in gästföreläsare.

Yrkesexamen

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen. Följande examina finns:

  • Yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 200 Yh-poäng (1 års heltidsstudier).
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng (2 års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) och att ett examensarbete ingår i utbildningen.

För mer information, se gärna www.myh.se

Efter examen

Efter fullgjorda studier är du rustad för att börja arbeta direkt, men om du är intresserad av fortsatta studier, har du möjlighet att vidareutbilda dig både i Sverige och i andra länder.

Utomlands kan du läsa till Bachelor-examen eller läsa enstaka kurser vid olika universitet, t.ex. Bond University, Australien. Du får tillgodoräkna dig delar av utbildningen vid KYH. Du har möjlighet att få studielån även för dessa studier.

Studieekonomi

Kostnader

Våra utbildningar är kostnadsfria. Du får däremot själv bekosta din studielitteratur samt visst studiemateriel.

Studiemedel

YH-utbildningar, liksom andra högre studieformer, berättigar till studiemedel.

Du kan få studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) under hela din studietid, inklusive LIA-perioderna, dock inte under sommar- & juluppehåll.

Alla våra utbildningar är heltidsstudier*. Du får ha inkomster upp till ett visst fribelopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Fribeloppet varierar beroende på studietid och omfattning.

Aktuella belopp samt ytterligare information hittar du på www.csn.se.

* Schemalagd tid är ca 16 timmar i vecka. Övrig tid är till för självstudier, projektarbeten, studiebesök, gästföreläsningar och liknande. Under LIA-perioderna skall den studerande delta motsvarande heltidsarbete, då gäller de tider som du och ditt praktikföretag kommer överens om.

Om utbildningsformen

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är eftergymnasiala utbildningar som präglas av arbetsmarknadens behov och har ett mycket nära samarbete med näringslivet.

Samtliga av KYH:s yrkeshögskoleutbildningar är framtagna tillsammans med det privata näringslivet, myndigheter, högskolor, universitet och offentliga förvaltningar.

Det primära syftet med en yrkesutbildning är att ge studenten en högkvalitativ yrkeskompetens, som är attraktiv för den aktuella arbetsmarknaden. Studenten får både teoretiska kunskaper och yrkeserfarenheter redan under utbildningstiden och är således “självgående” arbetskraft direkt efter avslutad utbildning.

Vår erfarenhet visar att de allra flesta får jobb direkt efter avslutad utbildning.

Alla våra utbildningar har en ledningsgrupp, bestående av KYH:s representant, företrädare från högskola/universitet och det offentliga skolväsendet, studerande samt representanter för näringslivet. Ledningsgruppen utvecklar utbildningen och dess innehåll kontinuerligt och ser till att den ligger rätt i tiden. Företagen tar också emot studerande på arbetsplatsen för LIA (lärande i arbete) under utbildningstiden.

Utbildningarna är godkända av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Element

Become a Member


Continue