Ansökan 2017

Ansökan till KYHs utbildningar hösten 2017 öppnar mitten av februari.

Välkommen in med din ansökan här: YH-ANTAGNING 2017

KYHs utbildningar är riksrekryterande vilket innebär att du kan söka till dem oavsett var du bor.

Du kan träffa oss och få mer information på informationsdagar, bransch- och utbildningsmässor samt andra arrangemang.  Aktuella tider publiceras under Nyheter. Du är också välkommen på drop-in-besök på skolan.

Har du frågor inför din ansökan? Kontakta oss!

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en YH-utbildning krävs grundläggande behörighet och du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt. Vad som krävs för grundläggande yrkeshögskolebehörighet fastslås i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap. Dessa krav kan inte ändras av oss som utbildningsanordnare. Du uppfyller kraven på den grundläggande behörigheten om du

  1. har en gymnasieexamen (slutbetyg från gymnasiet/komvux eller folkhögskola, samlat betygsdokument från Komvux före 2010) från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Behorighet/

Särskild behörighet

För de olika utbildningarna krävs också särskild behörighet, vilket kan innebära att du behöver minst godkänt betyg eller motsvarande kunskap (reell kompetens) för specifika kurser, eller tidigare yrkeserfarenhet. Information om vad som gäller för de olika utbildningarna hittar du på respektive utbildnings sida.

Utländska gymnasiebetyg

Via Universitets- och högskolerådet får du dina utländska gymnasiebetyg ekvivalerade, dvs översatta och bedömda. Detta måste göras innan du kan söka till oss.  www.uhr.se/ansok-utlandsk-gymnasieutbildning

Reell kompetens

Saknar du betyg i något behörighetsgrundande ämne kan du genom reell kompetens/motsvarande kunskaper ändå nå behörighet och söka den utbildning du är intresserad av.

För att bedöma om dina motsvarande kunskaper räcker hela vägen görs en validering/en kartläggning och bedömning av just din kompetens och kvalifikationer oavsett hur, var eller när de har förvärvats – i det formella utbildningssystemet eller på något annat sätt. Inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.


En validering av reell kompetens görs alltid med ditt samtycke och utgår från dina behov och förutsättningar. Valideringens syfte är alltid att kartlägga, bedöma och dokumentera en individs kompetens/motsvarande kunskaper.

Fri prövning

Som utbildningsanordnare kan vi genom en mer utförlig behörighetsbedömning som inte enbart grundar sig på formella kunskaper baserade på betyg etc fastställa en sökandes behörighet. Enligt Yrkeshögskoleförordningen kan utbildningsanordnaren vid behörighetsprövning  frångå kravet på;

  • Behörighet
  • Kunskaper i svenska för dem som inte har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål
  • Särskilda förkunskaper

Utbildningsanordnaren ska då istället bedöma om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. När urvalet är genomfört får den här gruppen utgöra högst 20 procent av det totala antalet antagna. Vill du som sökande åberopa fri prövning måste detta framgå i din ansökan där du anger att du vill söka fri prövning, samt på vilka grunder du baserar din ansökan. Detta kan t ex vara tidigare arbete, studier, utlandsvistelser eller liknande. Du kommer då kallas till en prövning för att säkerställa om du har kompetens motsvarande behörighetskraven för utbildningen, eller har andra förutsättningar att klara utbildningen och därefter kunna verka inom aktuellt yrkesområde. Beslutet om antagning på fri prövning tas av utbildningens ledningsgrupp.

Urval

Urvalet till de olika utbildningarna bland behöriga sökande baseras på särskilda prov samt i vissa fall på yrkeserfarenhet. Information om vad som gäller för de olika utbildningarna hittar du på respektive utbildnings sida. Kallelse till särskilda prov sker löpande under våren 2017.

Särskilt prov

Det särskilda provet kan bestå av flera moment, t ex:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika kunskaper och färdigheter som är av vikt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet kan ge ytterligare poäng till urvalet. Hur yrkeserfarenheten värderas kan skilja sig åt mellan olika utbildningar.

Yrkeserfarenheten skall kunna dokumenteras och motsvara heltidsarbete under given tid. En sökande som arbetat t ex 50% under 2 år kan räkna samman arbetslivserfarenheten till 1 års heltidsstudier o s v.

Element

Become a Member


Continue